A až Zet RNDr. Petr Čížek - vrty, studny, hydrogeologie

A až Zet RNDr. Petr Čížek - studny vrty hydrogeologie

STUDNY A ODBĚR PODZEMNÍ VODY - základní pojmy 

POJMY:     Zkušební vrt    Průzkumný vrt    Nepovolené studny    Povolení k odběru vody    Vodoprávní úřad

SANKCE    DODATEČNÉ POVOLENÍ STUDNY    Postup povolování studny    STUDNY BEZ DOKUMENTACE

DODATEČNÉ POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍ VODY     FORMULÁŘE ŽÁDOSTÍ A POVINNÉ PŘÍLOHY  

Máte ještě nějaký jiný dotaz ?

POJMY:

Zkušební vrt náš zákon nikdy neznal. Buď jde o průzkumný vrt provedený podle zákona o geologických pracích (zákon č. 62/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů), anebo jde o stavbu studny provedenou bez povolení.

Průzkumný vrt je oprávněna provést jedině organizace, u které projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací řídí a za ně odpovídá odpovědný řešitel s osvědčením o odborné způsobilosti v oboru hydrogeologie, vydaným Ministerstvem životního prostředí. Průzkumný vrt musí ještě před hloubením zaevidovat v Geofondu České geologické služby, nejméně čtrnáct dní předem ho musí ohlásit obci a pokud je hlubší než 30 m, musí zaslat jeho projekt nejméně 30 dní předem Krajskému úřadu k vyjádření. Po vyhloubení průzkumného vrtu musí jeho objednavatel poslat do 2 měsíců do archivu Geofondu výsledky geologického průzkumu zpracované a podepsané odpovědným řešitelem a opatřené jeho kulatým razítkem. Po vyhodnocení se průzkumný vrt buď odborně likviduje, anebo musí být odborně zajištěn tak, aby neohrožoval vodní poměry a nevnášel kontaminaci do podzemní vody. K vyhloubení průzkumného vrtu sice není třeba stavební povolení, ale nesmí se používat k odběru podzemní vody. Bez vodoprávního povolení na něm může být provedena jedině čerpací zkouška hydrogeologického průzkumu, avšak musí trvat méně než 14 dnů a odběr vody v této době nesmí překročit 1 litr za sekundu (§ 8 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb. – o vodách).

Nepovolené studny, vybudované od roku 1955 včetně, jsou stavbou provedenou bez stavebního povolení. „Povolení vrtu od obce“, „souhlas obce“, "povolení od starosty“, ani „ohlášení zkušebního vrtu obci“ není stavebním povolením. Obec je pouze jedním z účastníků územního a vodoprávního řízení, které musí (a vždycky muselo) před vydáním stavebního povolení  proběhnout. Dalšími účastníky řízení jsou žadatel, majitel pozemku, majitelé okolních pozemků a staveb na nich a správci ochranných pásem, pokud do prostoru studny zasahují. Studny povolovaly v různých dobách úředním rozhodnutím stavební komise národního výboru, stavební úřad,  nebo vodohospodářský odbor. Od 1. ledna 2002 vydává rozhodnutí o povolení stavby studny vodoprávní úřad.

Povolení k odběru vody se vydávalo po kolaudaci studny rozhodnutím o uvedení stavby studny do trvalého provozu. Od 1. ledna 2002 vydává rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami (k odběru podzemní vody) nejpozději současně s rozhodnutím o stavebním povolení studny vodoprávní úřad. Odebírat podzemní vodu ze studny vybudované po 1.1.1955 lze pouze na základě platného povolení příslušného správního orgánu (vodohospodářského orgánu, popř. dnes vodoprávního úřadu). Pokud o vydání povolení nebylo v minulosti požádáno a povolení nebylo vydáno, je nezbytné co nejdříve o vydání povolení požádat vodoprávní úřad, jinak hrozí SANKCE.

Vodoprávním úřadem pro studny je od 1.8.2010 obec s rozšířenou působností.

SANKCE:

Sankce pro fyzické osoby nepodnikající za přestupky proti vodnímu zákonu jsou od 1.8.2010 stanoveny přímo vodním zákonem. Například :

 -  Za odběr podzemních vod bez povolení k nakládání s vodami anebo v rozporu s ním se uloží pokuta ve výši násobku sazby 70 Kč za 1 m3 nedovoleně odebraných podzemních vod a celkového množství těchto vod, nejvýše však ve výši 500 000 Kč. Pokutu lze stanovit nejvýše za období 3 let předcházejících dni, kdy byl nedovolený odběr vody zjištěn. Sazbu pokuty lze snížit, jsou-li pro to důvody zvláštního zřetele hodné. Pokuta však nesmí být vyměřena v sazbě nižší než 25 Kč za 1 m3 nedovoleně odebraných podzemních vod. Nelze-li stanovit množství podzemních vod odebraných bez povolení k nakládání s vodami nebo v rozporu s ním, stanoví orgán ukládající pokutu množství odebrané vody podle směrných čísel roční potřeby vody podle vyhlášky, kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích. Není-li možné množství odebrané vody stanovit takovým postupem, stanoví je orgán ukládající pokutu odhadem; přitom vychází z účelu použití odebrané vody a místních podmínek.

Za zřízení vrtu pro využívání energetického potenciálu podzemních vod z nichž se neodebírá nebo nečerpá podzemní voda bez souhlasu vodoprávního úřadu, lze uložit pokutu do 100 000 Kč.

Fyzické osobě která nezajistí zneškodnění odpadní vody akumulované v bezodtokové jímce lze uložit pokutu do 50 000 Kč. Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod, a na  výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí prokázat jejich zneškodňování.

Osobě, která neumožní vodoprávnímu úřadu nebo České inspekci životního prostředí kontrolu tím, že neumožní vstup či vjezd na pozemek nebo vstup do objektu, neumožní odběr vzorků, neposkytne požadované doklady, údaje a vysvětlení, nebo v potřebném rozsahu při provádění kontroly nespolupracuje, lze uložit pořádkovou pokutu do 200 000 Kč. Pořádková pokuta může být uložena i opakovaně. Úhrn takto uložených pořádkových pokut nesmí přesáhnout částku 2 000 000 Kč.

Prohřešky proti stavebnímu zákonu jsou řešeny podle stavebního zákona.
   Pokuta za nepovolenou stavbu studny činí pro stavebníka až 100 tis. Kč, pro provádějící firmu až 500 tis. Kč. Odpovědnost za přestupek zaniká, jestliže stavební úřad nezahájil řízení do 1 roku ode dne kdy se o přestupku dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne kdy byl spáchán.

DODATEČNÉ POVOLENÍ STUDNY:

Studnu lze podle §129 zákona č. 183/2006 Sb. (nový stavební zákon) dodatečně povolit, pokud stavebník nebo vlastník prokáže, že není umístěna v rozporu se záměry územního plánování, není na pozemku, kde to zvláštní předpis zakazuje a není v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu nebo s veřejným zájmem chráněným zvláštními předpisy. Jestliže stavebník nebo vlastník požádá o její dodatečné povolení a předloží podklady ve stejném rozsahu jako k žádosti o stavební povolení, stavební úřad zahájí a ihned přeruší řízení o odstranění nepovolené stavby a vede řízení o podané žádosti. Je-li stavba studny dodatečně povolena, stavební úřad řízení o odstranění stavby zastaví.

Postup povolování studny:

  1. K povolení studny je podle § 15 zákona č. 183/2006 Sb. kompetentní jedině speciální stavební úřad (vodoprávní úřad) a ten smí stavbu studny povolit jedině se souhlasem obecného stavebního úřadu, příslušného k vydání územního rozhodnutí. Proto musí žadatel nejprve požádat stavební úřad o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby studny. Stavební úřad nařídí k projednání žádosti veřejné ústní jednání a na základě výsledků územního řízení vydá územní rozhodnutí. 
  2. Územní rozhodnutí přiloží žadatel k žádostem o povolení k nakládání s vodami a o povolení stavby studny, které  podá na vodoprávní úřad. Pro studny individuálního zásobování vodou to je úřad pověřené obce, pro ostatní studny úřad obce s rozšířenou působností. Vodoprávní úřad oznámí zahájení vodoprávního řízení účastníkům řízení, kteří jsou mu známi, nejméně 10 dní před ústním jednáním, které spojí s ohledáním na místě, je-li to účelné. Zároveň upozorní dotčené orgány a účastníky řízení, že závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak že k nim nebude přihlédnuto. Nejpozději současně s vydáním rozhodnutí o dodatečném povolení stavby studny vydá rozhodnutí o povolení k odběru podzemní vody. Je-li předmětem dodatečného rozhodnutí o povolení stavby studna již dokončená, může v něm vodoprávní úřad vyjádřit souhlas s jejím užíváním.

STUDNY BEZ DOKUMENTACE  

Jako vlastník stavby jste povinen pořídit dokumentaci skutečného provedení v přiměřeném rozsahu podle vyhlášky o dokumentaci staveb. Tu byste měl uchovat po celou dobu trvání stavby, popř. ji odevzdat novému vlastníkovi studny při změně vlastnictví. K vypracování takové dokumentace nepotřebujete autorizovaného projektanta. Pokud si tuto dokumentaci nepořídíte sám, může Vám to vodoprávní úřad nařídit s tím, že pokud uzná, že není nezbytná úplná dokumentace skutečného provedení stavby, postačí pouze dokumentace zjednodušená (pasport stavby).

DODATEČNÉ POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍ VODY:

Odebírat podzemní vodu ze studny vybudované po 1.1.1955 lze pouze na základě platného povolení příslušného správního orgánu (vodohospodářského orgánu, popř. dnes vodoprávního úřadu). Pokud o vydání povolení nebylo v minulosti požádáno a povolení nebylo vydáno, je nezbytné co nejdříve o vydání povolení požádat pověřený obecní úřad. Způsob vydávání povolení k odběru podzemní vody upravuje § 9 zákona č. 254/2001 Sb. – (zákon o vodách). Povolení k nakládání s vodami se vydává na časově omezenou dobu. V povolení se stanoví účel, rozsah, povinnosti a popřípadě podmínky za kterých se toto povolení vydává. Podkladem vydání povolení je vyjádření osoby s odbornou způsobilostí podle zákona č. 62/1988 Sb. (o geologických pracích), pokud vodoprávní úřad ve výjimečných případech nerozhodne jinak.

FORMULÁŘE ŽÁDOSTÍ A POVINNÉ PŘÍLOHY:

Žádosti o územní a vodoprávní rozhodnutí musí být podány na předepsaných formulářích, které obsahují přílohy prováděcích vyhlášek  ke stavebnímu a vodnímu zákonu. Seznam příloh, které je třeba k žádosti přiložit, je v každém formuláři uveden. Přílohou k žádosti o povolení k odběru podzemní vody je například vyjádření odborně způsobilé osoby (hydrogeologa s osvědčením o odborné způsobilosti od Ministerstva životního prostředí). Povinnou přílohou k žádostem o územní rozhodnutí a o stavební povolení ke studni jsou projektová dokumentace k územnímu řízení a projektová dokumentace pro stavební povolení, které musí zpracovat předepsaným způsobem osoba s autorizací pro obor vodohospodářských staveb.

Chcete se nás na něco zeptat ?

Odpověď na svou otázku možná najdete v našich dřívějších odpovědích   zde .

K zaslání upřesňujícího dotazu stačí klepnout na  info@studny.info  ! 

Pro návrat na původní menu klikni zde !