A až Zet RNDr. Petr Čížek - vrty, studny, hydrogeologie

A až Zet RNDr. Petr Čížek - studny vrty hydrogeologie

Hloubka a konstrukce vrtů

Obecné technické požadavky na výstavbu studní 

Zabezpečení obecných technických požadavků na výstavbu

Ztráta vody v sousedních studních, hydraulické havárie

Vzájemné ovlivňování studní

Obecné technické požadavky na výstavbu studní 

§17 vyhlášky Ministerstva zemědělství ČR č. 590/2002 Sb. o technických požadavcích pro vodní díla(ve znění pozdějších předpisů) zní:

(1) Studna se provádí ze stavebních hmot, které odpovídají příslušným materiálovým normám. Studna pro odběr podzemní vody využívaná pro zásobování pitnou vodou se provádí z materiálů podle zvláštního právního předpisu 15a).

(2) Konstrukce studny se provádí tak, aby zabraňovala vnikání dešťové vody a nečistot do studny.

(3) Podmínky umístění a zřizování studně se stanoví způsobem podle zvláštního právního předpisu 16) a podle normových hodnot 16a) s přihlédnutím k vyjádření osoby s odbornou způsobilostí 16b), je-li toto vyjádření k dispozici.
____________________________________________________________

15a) Vyhláška č. 37/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou nebo na úpravu vod.
16) Vyhl. č. 501/2006 Sb. - po novelizaci v srpnu 2009 nahradila její ustanovení pro studny zrušenou vyhlášku č. 137/1998 Sb.
16a) ČSN 75 5115 Jímání podzemní vody - od června 2010 nahradila starší ČSN 73 6615 Jímání podzemní vody z roku 1980 a  ČSN 75 5115 Studny individuálního zásobování vodou z roku 1993. 
16b) § 9 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. a zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

Studny musí být umístěny a vybudovány tak, aby odběrem z nich nebyla podstatně snížena vydatnost existujících zdrojů vody a  v případě nutnosti se na základě hydrogeologického posudku stanoví limitující podmínky odběru vody. Častěji ale dochází ke ztrátě vody v sousedních studních hydraulickou havárií způsobenou špatně zvolenou technologií vrtání, anebo špatným koncepčním řešením studny. 

Zabezpečení obecných technických požadavků na výstavbu studní

Aby studna splňovala obecné technické požadavky, nemůže jí navrhovat proutkař, ale hydrogeolog. Požaduje se vysokoškolské geologické  vzdělání a tři roky praxe v oboru, anebo středoškolské geologické  vzdělání a pět let praxe v oboru, autorský podíl na řešení hydrogeologických úkolů, kladné hodnocení odborné úrovně od nejméně dvou odborných garantů  a složení zkoušky odborné způsobilosti před komisí ministerstva životního prostředí. Závazné požadavky na výstupy hydrogeologického průzkumu, navrhování a zřizování (konstrukci a zkoušení) studní formuluje ČSN 75 5115 Jímání podzemní vody. 

Studna musí být studna situována v prostředí, které není zdrojem možného znečištění ani ohrožení jakosti jímané vody. Nemá být umístěna v záplavovém území, pokud je to však nezbytné, musí její hrana převyšovat o předepsanou výšku úroveň stoleté vody.  Studna musí být umístěna a vybudována tak, aby využitelné množství podzemní vody z okolních existujících jímacích zařízení nebylo podstatně sníženo, zejména ne pod úroveň povolenou vodoprávním úřadem. Pro ověření splnění této podmínky norma stanoví, že se před budováním nových jímacích zařízení zaznamenají stavy hladiny a hloubky dna okolních jímacích zařízení s uvedením data těchto měření. Studna má být umístěna proti směru proudění podzemní vody od zdroje možného znečištění s přihlédnutím ke tvaru depresního kužele, vyvolaného v hladině podzemní vody jímáním vody z této studny. Nejmenší vzdálenosti studní od zdrojů možného znečištění se stanoví v závislosti na konkrétních hydrogeologických podmínkách na základě hydrogeologického průzkumu, anebo hydrogeologického posouzení osoby s osvědčením o odborné způsobilosti v oboru hydrogeologie. Přitom je nutno posoudit stav zdrojů možného znečištění (např. vodotěsnost žump, zajištění nádrží tekutých paliv) a v případě potřeby zajistit odstranění zjištěných závad. U studní určených k získávání vody, která má sloužit jako pitná, ale ne pro veřejný vodovod, musí takto stanovená vzdálenost od zdrojů možného znečištění vyhovovat hodnotám nejmenších vzdáleností, uvedeným v příslušném právním předpisu. Tím jsou odstavce 2 a 3 v §24a vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, které předepisují nejmenší dovolené vzdálenosti studní individuálního zásobování (pitnou) vodou od místních zdrojů znečištění  takto:

Zdroje možného znečištění:

Nejmenší vzdálenost v m

pro málo prostupné prostředí (odst. 2)

pro prostupné prostředí (odst. 3)

Žumpy, septiky, kanalizační přípojky

12

30

Nádrže tekutých paliv pro individuální vytápění umístěné v budově, nebo samostatné pomocné budově.

7

20

Chlévy, močůvkové jímky a hnojiště při drobném ustájení jednotlivých kusů hospodářských zvířat.

10

25

Veřejné pozemní komunikace.

12

30

Individuální umývací plochy motorových vozidel a od nich vedoucí odtokové potrubí a strouhy.

15

40

Pokud tyto minimální vzdálenosti nelze dodržet u studny, která má sloužit k získávání vody určené k účelům, pro které je předepsána pitná voda, tak je třeba požádat s patřičným odůvodněním místně příslušný stavební úřad o povolení výjimky podle §169 stavebního zákona. Pokud nebude povolena, zakazuje stavební zákon takovou studnu zřídit.

Pro umístění studní určených k jiným účelům, než k získání pitné vody norma stanoví, že se řídí stejnými požadavky, avšak že jejich vzdálenost od zdrojů možného znečištění může hydrogeolog v odůvodněných případech přiměřeně zkrátit. Přitom musí zohlednit zejména i jiný účel jejího použití (zavlažování, koupání, využití jako požární studny a pod.). Pokud umístění, konstrukce, anebo okolí studny neodpovídá zvýšeným požadavkům na studny, jejichž voda má být použita pro účely ke kterým je předepsáno použití pitné vody, musí být i se všemi svými výtoky viditelně, trvale a nezaměnitelným způsobem označena tabulkou „NEPITNÁ VODA“ i v případě, že její voda vyhovuje legislativním požadavkům na pitnou vodu (článek  4.4.5 ČSN 75 5115 Jímání podzemní vody).

Ztráta vody v sousedních studních, hydraulické  havárie

Studna musí být umístěna a vybudována tak, aby využitelné množství podzemní vody z okolních existujících jímacích zařízení nebylo podstatně sníženo, zejména ne pod úroveň povolenou vodoprávním úřadem. Pro ověření splnění této podmínky norma stanoví, že se před budováním nových jímacích zařízení zaznamenají stavy hladiny a hloubky dna okolních jímacích zařízení s uvedením data těchto měření.

Protože pozemky nebývají rozlehlé, nelze si příliš vybírat, kam studnu umístit a ochranu vydatnosti existujících studní a ochranu jakosti podzemní vody nelze zabezpečit jinak, nežli vhodnou konstrukcí nové studny. Ta musí nejen  zabránit vnikání povrchové vody do horniny, ale i volnému vytékání vody ze studny do terénu. Zejména nesmí docházet k propojení oddělených poloh podzemní vody  o různých hladinách. Je-li to třeba, musí být v prostoru mezi horninou a stěnou studny zřízeno těsnění, zabraňující nežádoucímu propojení různých útvarů podzemní vody, aby nedošlo k hydraulické havárii.

Hydraulickou havárií je případ, kdy dojde k vypuštění mělké podzemní vody do puklin s hlubší hladinou podzemní vody, anebo kdy dojde provrtáním artézského stropu k poklesu tlaku artézské vody. Někdy to má za následek okamžitý pokles hladiny vody ve studních. Častěji je průběh hydraulické havárie plíživý a končí někdy i úplným vyschnutím studní "z neznámých příčin".  

Hydraulickou havárii způsobí většinou prohlubování klasické studny, anebo neutěsněný vrt. Mohou jí způsobit i vrty pro tepelná čerpadla. Dá se jí zabránit použitím správné technologie a správnou konstrukcí vrtu. To často omezuje výběr zeměvrtné firmy pouze na ty, které disponují potřebnou technologií a vylučuje nejlevnější nabídky, které nedokáží utěsnit prostor mezi zárubnicí a stěnou vrtu. Jestli lze na konkrétním místě levné vrty použít, může posoudit jedině hydrogeolog, rozhodně ne majitel vrtačky, anebo jeho proutkař.

Vzájemné ovlivňování studní

Kromě hydraulických havárií se mohou studny  vzájemně ovlivňovat pouze při čerpání vody. Z většiny studní se ale v denním průměru vyčerpá jen tak malé množství vody, že se kolem nich hladina podzemní vody pozorovatelně nesnižuje. Většinou se naměří pokles hladiny podzemní vody kolem celého osídlení a to v důsledku celkového přetížení společně využívané mělké části podzemního odtoku. Vzácné případy, kdy při čerpání studny dochází k souběžnému zapadání hladiny ve druhé studni a naopak, lze poměrně jednoduše vyřešit společným hlídáním hladiny, která v nich po ukončení čerpání zase současně nastupuje.  

V přetížených povodích je důležité nové studny  konstruovat tak, aby odebíraly jen tu část podzemního odtoku, kterou stávající studny nejsou schopny využít.Většinou je třeba chránit kopané domovní studny staré zástavby a použít hluboké vrty, dobře oddělené  od mělké podzemní vody těsněním, sahajícím hluboko pod úroveň dna okolních studní.

Chcete se nás na něco zeptat ?

Odpověď na svou otázku možná najdete v našich dřívějších odpovědích   zde .

K zaslání upřesňujícího dotazu stačí klepnout na  info@studny.info  ! 

Pro návrat na původní menu klikni zde !