A až Zet RNDr. Petr Čížek - vrty, studny, hydrogeologie

A až Zet RNDr. Petr Čížek - studny vrty hydrogeologie

Chci studnu - čím začít ?

Postup při zřizování studny.

Předepsané úkony při provádění hydrogeologického průzkumu

Předepsané úkony při povolování vodního díla - studny

Máte nějaké otázky ?

Chci studnu - čím začít ? Musí být povolení i na průzkumný vrt ?

Co je třeba k povolení studny, nebo průzkumného vrtu ? Čím začít ?

K povolení studny potřebujete hydrogeologický průzkum, provedený pod vedením odborně způsobilé osoby - odpovědného řešitele geologických prací z oboru hydrogeologie, kterému vydalo osvědčení o odborné způsobilosti Ministerstvo životního prostředí. Pouze tyto osoby jsou oprávněny vypracovávat hydrogeologické posudky a provádět hydrogeologický průzkum. Průzkumné vrty smějí být prováděny jedině pod jeho vedením, za podmínek stanovených zákonem č. 62/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Seznam odpovědných řešitelů najdete, když klepnete zde  !  U osob, které tam nenajdete, by muselo  jít o zcela nově vydané oprávnění. Vyskytují se i falešná kulatá razítka, obvykle nemají číslo a někdy je na nich uvedena jiná, ale podobně vypadající odborná způsobilost, například "hydrologie".

Dřív než se rozhodnete dělat studnu, obraťte se na oprávněnou hydrogeologickou firmu aby posoudila Váš pozemek, navrhla Vám nejvhodnější způsob, jak na něm zřídit zdroj podzemní vody a odhadla, kolik Vás to bude stát.  Pokud usoudíte, že náklady na studnu nejsou nad Vaše možnosti, objednejte si její dokumentaci. Zaručeně spolehlivé firmy oprávněné provádět hydrogeologické práce a vypracovávat dokumentace na studny a vrty, najdete zde .

 Zaručeně spolehlivé zeměvrtné a studnařské firmy najdete zde .  Nejrozumnější je ale nechat Vašeho hydrogeologa, aby Vám doporučil zeměvrtnou, nebo studnařskou firmu podle toho, jestli je její technologie vhodná do Vašich podmínek a jaké má zkušenosti s kvalitou její práce. Nevybírejte si vrtné a studnařské firmy podle nejlevnější ceny za metr, protože  u srovnatelných technologií jsou konečné fakturace prakticky stejné. Při obvyklých hloubkách se stokoruna za metr výrazně neprojeví a pokud někde ušetříte pár tisícovek, tak Vás o ně v konečném zúčtování připraví  buď neočekávané vícepráce,  nebo dražší materiál, anebo neopravitelné vady.  

Postup při zřizování studny.

 

Aktuální  znění zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí přikazuje každému kdo hodlá zřídit studnu, aby již předem ohlásil svůj úmysl čerpat podzemní vodu jako tzv. "podlimitní záměr" krajskému úřadu aby posoudil, jestli k tomu nebude vyžadovat posouzení EIA.

Současné právní předpisy umožňují vyhloubit studnu:
buď : jako geologické průzkumné dílo
které se až následným vodoprávním rozhodnutím stane studnou. Do té doby z něj lze odebírat vodu jedině v rámci geologického průzkumu při čerpací zkoušce trvajícím méně než 14 dní, pokud odběr v této době nepřekročí 1 ls-1. Převést vyhloubené průzkumné dílo na studnu lze jedině v případě, že to není v rozporu se schváleným územním plánem a územními rozhodnutími. Podle §44 zákona č. 114/1992 Sb. nelze na území národních parků a chráněných krajinných oblastí vydat bez souhlasu orgánu ochrany přírody rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami a k vodohospodářským dílům a povolení k některým činnostem či udělení souhlasu podle vodního zákona.

anebo : jako  stavbu vodního díla
povolenou na základě výsledků hydrogeologického průzkumu  a čerpacích zkoušek vodních zdrojů. Kromě řídkých případů velmi dobře prozkoumaných území je podle závazné ČSN 75 5115 vždy nutné hloubit studnu pod vedením hydrogeologa jako průzkumné dílo a teprve po jeho vyhodnocení žádat o povolení stavby studny z tohoto průzkumného díla. I pak se ale doporučuje provádět v průběhu hloubení dodatkový hydrogeologický průzkum. K povolení stavby studny je třeba povolení vodoprávního úřadu k nakládání s vodami, ke kterému se ze zákona musí vyjádřit odpovědný řešitel geologických prací z oboru hydrogeologie. Ten ale může ve většině případů takové vyjádření vydat až na základě vyhodnocení průzkumného díla - vrtu. 

Předepsané úkony při provádění hydrogeologického průzkumu:

 1. Vypracování a schválení projektu geologických prací a jejich zaevidování odpovědným řešitelem v Geofondu České geologické služby.

  Oprávněná řešitelská organizace vypracuje projekt geologického průzkumu. Po projednání zásahů do práv chráněných zvláštními předpisy schválí stavebník projekt geologického průzkumu vypracovaný řešitelskou firmou a odpovědný řešitel ho ještě před zahájením prací zaeviduje v Geofondu. 

 1. Zaslání projektu krajskému úřadu.

  Oprávněná řešitelská organizace odešle projekt geologického průzkumu krajskému úřadu nejméně 30 dní před zahájením prací, jestliže projekt obsahuje strojní vrtné práce hlubší než 30 m, anebo jestliže jejich celková délka přesahuje 100 m.

Krajský úřad se k projektu do 30 dnů vyjádří z hlediska ochrany životního prostředí a v odůvodněných případech může zadavateli uložit opatření expertního posouzení Českou geologickou službou, biologického hodnocení, anebo jiného odborného posouzení nebo podkladu. V takovém případě se zahájení těchto prací na přiměřenou dobu odloží.

 1. Ohlášení obci.

  Protože se jedná o geologické práce spojené se zásahem do pozemku, je oprávněná řešitelská organizace povinna oznámit nejméně 15 dní předem účel, rozsah a předpokládanou dobu provádění prací obci, na jejímž území mají být provedeny.

 1. Ohlášení báňskému úřadu

Vrtné práce hlubší než 30 m musí zeměvrtná firma ohlásit obvodnímu báňskému úřadu nejméně 8 dní předem . Totéž musí učinit při  přerušení prací na dobu delší než třicet dnů a před jejich obnovením. 

 1. Vstup na cizí pozemky

Při záměru provádět geologické práce spojené se zásahem do pozemku jsou firmy povinny před vstupem na cizí pozemek uzavřít s vlastníkem pozemku nebo, není-li možné zjistit vlastníka, s nájemcem pozemku písemnou dohodu.

 1. Zajištění nebo likvidace průzkumného díla

Po ukončení průzkumných prací se úspěšné dílo musí zajistit, aby nedošlo ke zmaření dosavadních prací, neúspěšné dílo se likviduje. Zajištění, nebo likvidace průzkumného díla je součástí geologických prací a řídí je proto odpovědný řešitel geologických prací.  Musí zajistit bezpečnost povrchu i z hlediska pozdějších účinků díla na povrch, zamezit narušení režimu podzemních vod, zabránit volnému unikání podzemní vody a vnikání povrchové vody do podzemních prostorů a vod. Za zajištění či likvidaci průzkumného díla odpovídá  firma, která dílo uskutečnila a vyhotovuje se o něm protokol. 

 1. Závěrečná zpráva

Řešitelská firma vypracuje závěrečnou zprávu průzkumu, výtisk č. 1 s originály protokolů o provedených  zkouškách a další objednané výtisky odevzdá objednateli a jeden výtisk předá do archivu České geologické služby - Geofondu. Optimální je, když je závěrečná zpráva zpracována ve spolupráci s autorizovaným inženýrem z oboru vodohospodářských staveb tak, aby mohla sloužit jako projektová dokumentace studny při povolovacím řízení. 

Předepsané úkony při povolování vodního díla - studny  

 1. Projekt stavby studny, žádost o územní rozhodnutí a žádost o vyjádření  správce povodí.

  Na základě výsledků hydrogeologického průzkumu a čerpacích zkoušek vydatnosti vodních zdrojů vypracuje oprávněný projektant projektovou dokumentaci studny. Pokud se nejedná o domovní studnu pro jednotlivou domácnost, musí ji stavebník zaslat správci povodí se žádostí o vyjádření. Stavebník musí požádat příslušný stavební úřad o územní rozhodnutí o umístění stavby studny. Stavební úřad zahájí územní řízení, jehož účastníky jsou navrhovatel, obec a majitelé okolních pozemků a staveb, anebo vydá stavebníkovi potvrzení, že v jeho případě není územní rozhodnutí třeba.

 1. Žádost o povolení k nakládání s vodami a o stavební povolení na studnu

Projektovou dokumentaci studny s vyjádřením  odpovědného řešitele geologických prací z oboru hydrogeologie a dalšími předepsanými doklady doloží stavebník k vyplněným tiskopisům žádostí o povolení k odběru podzemní vody a o stavební povolení studny, které podá na vodohospodářský úřad.

 1. Vodoprávní řízení

Vodoprávní úřad provede vodoprávní řízení, jeho účastníky jsou navrhovatel, obec a majitelé okolních pozemků a staveb. Účastníkem řízení se stane i ten kdo prohlásí, že může být vodoprávním rozhodnutím omezen ve svých právech či povinnostech a to až do té doby, než se prokáže opak. Práce s přestavbou průzkumného díla na studnu nelze zahájit, dokud vodohospodářské rozhodnutí nenabude právní moci. Účastníci řízení musí být vyrozumněni nejméně 7 dní předem. Odvolací lhůtu proti vydanému vodoprávnímu rozhodnutí mají 15 dní po doručení.

 1. Ohlášení prací báňskému úřadu

Pokud se nejedná o administrativní převedení průzkumného díla na studnu, ale o faktickou stavbu studny, hloubené v podzemí do hloubky více než 3 m, anebo vrtané strojně do délky nad 30 m, je provádějící organizace povinna zahájení prací ohlásit obvodnímu báňskému úřadu nejméně 8 dní předem. Totéž musí učinit při  přerušení prací na dobu delší než třicet dnů a před jejich obnovením. 

 1. Průběžné vedení geologické dokumentace při hloubení studny v podzemí

Podle §17 vyhlášky ČBÚ č.55/1996 Sb. je vedení podzemního díla povoleno pouze je-li zpracována a průběžně doplňována geologická dokumentace, která zajišťuje dostatečné informace o geologických poměrech, ve kterých má být dílo vedeno. Pokud se v průběhu výstavby studny hloubené v podzemí do hloubky více než 3 m nepotvrdí předpokládané geologické poměry, musí se před dalším ražením provést dodatečný geologický průzkum.

Podle vyhlášky č. 368/2004 Sb. musí podzemní práce při hloubení studny geologicky dokumentovat odpovědný řešitel geologických prací z oboru hydrogeologie a závěrečnou zprávu uložit v archivu České geologické služby - Geofondu.

Chcete se nás na něco zeptat ?

Odpověď na svou otázku možná najdete v našich dřívějších odpovědích   zde .

K zaslání upřesňujícího dotazu stačí klepnout na  info@studny.info  ! 

Pro návrat na původní menu klikni zde !