A až Zet RNDr. Petr Čížek - studny vrty hydrogeologický průzkum   Zřízení a prohlubování studny
                                                                     (technický pohled)

Zpět na dotazy o podzemní vodě a studnách

Chceme kupovat pozemek s kopanou studnou, ale tato studna leží v místě budoucího přízemního domu. Je problém studnu zlikvidovat, popřípadě co by to znamenalo pro budoucí stavbu?

TECHNICKÝ POHLED NA VĚC:
Podle článku 9. ČSN 75 5115 se nepoužívaná studna musí zabezpečit takovým způsobem, aby nedošlo ke znečištění podzemní vody. Nelze ji využívat k účelům, které by jakost podzemní vody ohrozily (např. ke vsakování odpadních, nebo dešťových vod). Studna se likviduje vždy jen na základě povolení příslušného vodoprávního orgánu a zasypává pouze čistým materiálem (nezávadnou zeminou), pokud možno stejnorodým vzhledem k okolní zemině,Hydrogeologie pro studny vrty a zdroje tepla pro tepelná čerpadla země voda který neznečišťuje podzemní vodu. Ve zvodněné vrstvě se doporučuje provést zához čistým štěrkem a nad zvodněnou vrstvou čistou zeminou bez organických látek. Při zasypávání je nutno dbát, aby nedošlo ke zřícení starého pláště studny, znečištění podzemní vody, porušení základů blízkých staveb apod. Pomineme-li to, že některé studny, zejména ty provedené do skály, mohou ležet na aktivních zónách, nad kterými může při zvýšené sluneční činnosti docházet k vystřelování lehkých iontů do ionosféry a tím ke vzniku radonu 222 přímo v místnosti, tak je nepochybné, že nad zrušenou studnou bude třeba vhodnou izolací zabránit tomu, aby se tudy dostávaly přímo do domu zemní plyny a výpar z hladiny podzemní vody. Mimo to může zrušením studny dojít ke zvýšení hladiny podzemní vody způsobené ukončením jejího odběru, anebo jejím vzdutím zásypem, či přímo novou stavbou. To se může odrazit na geotechnických vlastnostech základové zeminy, vlhnutí stavby, anebo i na obdobném ohrožení i nějakých jiných staveb. Proto by se měl k záměru zrušit studnu a vybudovat nad ní obytný dům, vždycky vyjádřit hydrogeolog a s jeho závěrem by měl být seznámen jak inženýrský geolog posuzující vhodnost základové půdy, tak i projektant nové stavby.
LEGISLATIVA:
Podle §15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. k provedení studní, k jejich změnám a změnám jejich užívání, jakož i k jejich zrušení a odstranění je třeba povolení vodoprávního úřadu. Náležitosti dokumentace bouracích prací stanoví příloha 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a musí ji zpracovat autorizovaný inženýr pro obor vodohospodářských staveb. Podle §128 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. vodoprávní úřad určí, jaké podklady je třeba doplnit. Dnem jejich předložení vodoprávnímu úřadu je zahájeno řízení. Povolení k odstranění stavby vydá vodoprávní úřad rozhodnutím po projednání s účastníky řízení a dotčenými orgány. Pokud se ohlášený záměr Hydrogeologie pro studny a vrty odstranit studnu, týkají nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, památkové zóně nebo ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny, závazné stanovisko orgánu státní památkové péče stanoví podmínky pro provedení tohoto záměru. Povinnosti vlastníka odstraňované studny, stanovené zvláštními právními předpisy, nejsou dotčeny (viz poznámka na konci této naší odpovědi). Vlastník studny odpovídá za to, že odstranění studny bude provedeno stavebním podnikatelem. V případě klasických studní hlubších než 3 m, anebo vrtů delších než 30 m musí mít tento podnikatel oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem, vydané báňským úřadem. U studní, v nichž je přítomen azbest, musí vlastník studny zajistit při její likvidaci provádění dozoru osobou, která má oprávnění pro odborné vedení provádění studny podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
 

Měl bych dotaz ohledně vzdáleností vrtané studny od zdrojů možného znečištění. Jedná se o domovní studnu (pro rekreační chatu). Jde mi o to, že pozemek je situován mezi téměř rovnoběžně běžící potok a veřejnou komunikaci. Vzdálenost mezi hranicí potoka a komunikace ( tedy šířka pozemku) je cca 20 m. Podle informací, které jsem dosud dohledal musí být studna( s ohledem na podloží) 12 m od veřejné komunikace a 30m od potoka ( s ohledem na jakost vody v potoce). Je v uvedeném případě možné a za jakých podmínek realizovat vrtanou studnu?

Je to možné, pokud to hydrogeologické podmínky dovolí a pokud se do prostoru mezi tím potokem a 12 m od cesty dostane těžká zeměvrtná technika schopná zřídi vrt s konstrukcí, potřebnou pro odizolování mělké zvodně od znečištěné mělké podzemní vody.

V jakém poměru by měl být průměr vrtu k průměru čerpadla?

Podle ČSN 75 5115 studny individuálního zásobování vodou se má při návrhu nejmenšího průměru vrtu vycházet z předpokládaného typu čerpadla. Průměr vrtu závisí na zrnitosti obsypu. Při jeho nejmenší zrnitosti  1,6 / 4 mm norma doporučuje, aby na každé straně od vycentrované zárubnice zbyl prostor 60 mm, do kterého bude umístěn obsyp a zapažnicové těsnění. Pokud je firma pečlivá a dobře vybavená, stačí i prostor 40 až 50 mm. To znamená, že průměr vrtu musí být nejméně o 80 až 100 mm větší, nežli vnější průměr zárubnice a ta musí mít centrátory, které jí budou držet přesně uprostřed vyhloubeného otvoru. Na tloušťce stěny zárubnice závisí její odolnost vůči vnějšímu tlaku a pro běžné vrty by měla být 6 mm, výjimečně u menších průměrů a mělkých vrtů lze připustit 4 mm. Drobnými vrtaři běžně používaná tloušťka stěny 2,5 mm je naprosto nedostatečná a nevyhovující.  Jmenovitou světlost zárubnice vrtu udává pro každý typ čerpadla jeho výrobce a je o dvojnásobek tloušťky její stěny menší, než její vnější průměr. Pro běžná čerpaná množství se do vrtů používají tzv. 4" ponorná čerpadla určená pro jmenovitou světlost 4 až 6" (101 mm až 152 mm). Oba mezní rozměry jsou důležité. Dodržení maximální světlosti vrtu je nutné proto, aby se motor čerpadla přitékající vodou dostatečně chladil a dodržení minimální světlosti je nutné proto, aby se ponorné čerpadlo ve vrtu nezaseklo a aby k jeho sání mohla téci s co nejmenším odporem voda.

Je možné vrtat v hornině jíl + štěrk či zvětralá skála soupravou 220/160 pažit plastovou trubkou a do jaké hloubky než se narazí na pevnou horninu aniž by hrozilo, že se bude hornina trhat a sesouvat neustále do vrtaného vrtu během vrtání ? Při jaké skladbě horniny se to může stát? T.K.

Nejvíce náchylný je vrt k sesutí v nesoudržné zvodnělé hornině při vrtání se vzduchovým výplachem. Velmi nebezpečný je také případ, kdy vrt přejde z nepropustné skály, nad kterou jsou nesoudržné zvodnělé zeminy, do podložních dobře propustných suchých puklin, anebo do puklin sice zvodnělých, ale ve kterých hladina podzemní vody nedosahuje k hladině mělké podzemní vody. V rizikových případech je třeba před dalším hloubením nebezpečné místo buď propažit ocelovou pažnicí, anebo změnit technologii vrtání - například běžně používané levné rotačně příklepné vrtání vzduchovým výplachem ukončit a přejít na drahé nárazovotočivé vrtání s předrážením pažnic. V některých podmínkách lze použít i technologie, které při vzduchovém vrtání umožňují průběžné pažení, avšak výsledný vrtný průměr je obvykle menší, než jaký bychom měli mít pro dlouhodobou funkci vrtu.

Plánujeme zakoupit rekreační objekt s pozemkem. Na pozemku však není vodovod a realitní kancelář uvádí "možnost vrtané studny". Jaká jsou rizika, ze nebude možné tuto studnu zhotovit? Je možné, aby zhotovené průzkumné dílo nemohlo byt převedeno na studnu?

Své riziko nikdy úplně  nevyloučíte. K vyloučení následných střetů se sousedy je třeba, abyste se obrátili na nějakou hodnověrnou hydrogeologickou firmu, aby pozemek ještě než ho koupíte posoudila a aby potom vrt vyprojektovala a řídila jeho realizaci. U nás si můžete před koupí pozemku objednat hydrogeologické "IT posouzení" dělané z map a archivních dokumentů České geologické služby. Nabízíme ho na stránce http://www.geolog.cz/hydrogeolog a obsahuje prvotní posouzení pozemku z hlediska řešení vodního zdroje a odhad potřebných nákladů. Pokud jste mimo Prahu či Středočeský kraj, kde máme levné dojezdy, najděte si nějakou nějakou bližší firmu na našem webu http://www.geolog.info

Je vhodné nechat si vyvrtat studnu (cca 26m 220/160) v zimě, i když odběr vody bude zahájen až na jaře (stavba domku)? Je nutné po vyvrtáni ze studny čerpat vodu, nebo nevadí, že bude několik měsíců ležet? Je nutno studnu nechat po vyvrtání vyčistit nějakou specializovanou firmou?

Pokud chcete studnu začít používat na jaře a v zimě ještě nemáte průzkumný vrt, tak její povolení do jara kvůli závazným úředním termínům nestihnete. Odpověď na Vaše další otázky souvisí se způsobem vrtání. Pokud by byl vrt hlouben s tekutým výplachem, což se dnes již téměř nedělá, tak ho musíte docela určitě dát co nejdříve pořádně vyčistit nějaké firmě která má airlift, jinak se v jeho přítokových cestách usadí výplach a nebude fungovat. U dnes běžného vrtání vzduchem to tak kritické není a stejně tak může být několik měsíců v klidu vrt, vyhloubený nárazovotočivým způsobem (běžný způsob vrtání v náplavech). V obou těchto případech ale stejně doporučuji hned, jakmile se v něm hladina ustálí a jak to počasí dovolí, nechat provést specializovanou čerpačskou firmou 24 hodinovou čerpací zkoušku pod dohledem hydrogeologa a v  závěru čerpání odebrat vzorky vody na základní fyzikální a chemický rozbor. Potom může vrt klidně i několik let odpočívat, protože bude mít přítokové cesty propláchnuté a současně budete mít protokol jak o jeho provozní vydatnosti, tak i o tom, jestli lze jeho vodu používat bez úpravy pro užitkové účely (jestli nemá nějaké barvící příměsi, například železo). Bakteriologický rozbor je po tak krátkém čerpání zbytečné provádět, protože nemůže vyjít. Ve vodě budou stále ještě živé bakterie, zanesené do vrtu při jeho vystrojování.

Máme na chatě dva dny starý průzkumný vrt do hloubky 25 m. Jaký je následný postup, bylo nám řečeno čerpat a čerpat. Je pravda, že čím více budeme čerpat tím bude voda čistější a přítok větší ?

Z průzkumného vrtu vy nesmíte čerpat vůbec. Smí z něho čerpat jedině oprávněná organizace Hydrogeologie pro studny a vrtypři hydrogeologickém průzkumu, anebo při průzkumu vydatnosti zdrojů podzemních vod, pokud ovšem bude její čerpání trvat méně než 14 dnů a odběr vody v této době nepřekročí 1 litr/s.  Jinak  na to musí žádat  vodoprávní úřad o povolení "k ostatním činnostem". Z formulace Vaší otázky ovšem vyplývá, že nejspíš nemáte průzkumný vrt, ale nepovolenou stavbu studny a z té se nesmí čerpat vůbec. Nový vrt je sice třeba odkalit, ale jen v rámci povoleného odběru podzemní vody.  a pokud byste čerpali podle návodu který jste obdrželi, tak je docela klidně možné, že přitom osušíte všechny okolní sousedy, anebo že Vám Váš vrt spadne. Při čerpání by se neměla snižovat hladina pod 1/3 vodního sloupce, pokud hydrogeolog neurčí jinak. Nadměrné snižování hladiny vrt (či studnu) ničí. Abyste mohli používat průzkumný vrt jako studnu, musíte požádat o dodatečné rozhodnutí o umístění stavby, o dodatečné povolení k nakládání s podzemními vodami a ke stavbě studny a o kolaudační souhlas s jejím užíváním. Dokud nenabude právní moci kolaudační souhlas, nesmíte z vrtu odebírat žádnou vodu.

Rodiče bydlí v malé obci, kde nedostatek vody za posledních 100 historicky zdokumentovaných let není znám. Před 12 lety byly v obci zbudovány jatky,jejichž provoz se v posledních 2 letech velmi výrazně rozšířil. Jejich povolená a také přiznaná denní spotřeba vody je 22.000 litrů. Po rozšíření výroby se stalo to,že mým rodičům klesla ve studni hladina vody na 30 cm. Při takto nízké hladině není možno vodu čerpat ponorným zařízením tzv.ponorkou. Studna je roubená a hluboká asi 9 metrů. Od horního okraje je asi 4 metry skružená. Lze provést vrt i v takovéto studni aniž by se sesula?

Od stolu Vám mohu pouze říci, že ačkoliv některé studnařské příručky doporučují rekonstruovat staré kopané studny vrtem, vrtat do klasické studny nemá smysl. Klasická studna se musí prohlubovat zase jedině klasicky. Nejen proto, že vrtání do studny vyžaduje přípravu, takže je obtížnější a dražší než někde vedle. Důvod je v principu jejich funkce. Ve skalních horninách je klasická studna vodojem s malým přítokem a velkou pohotovostní zásobou vody, která je schopná najednou pokrýt i velké jednorázové odběry, ale její vydatnost je menší nežli u vrtané studny. V klasické studni klesne hladina při běžném odběru jen velice málo, takže přítok z okolní zeminy do studny je i při jejím velkém průměru pomalý. U vrtaných studní je tomu naopak. Nelze je používat jako vodojem, akumulace pro nárazové odběry se musí zřídit na povrchu. Aby vrt skutečně fungoval, musí se v něm snížit hladina alespoň o 10 metrů a pod tím musí zůstat při čerpání přinejmenším stejně vysoký sloupec vody, protože pouze pod jeho hladinou má podzemní voda do studny nejkratší přítokovou cestu.. 

 

U chaty v okrese Frýdek Místek mám vrtanou studnu hlubokou asi 17 m, zárubnice PVC 110 mm. Při čerpání vody ze studny čerpadlem Malyš je nutno čerpadlo ponořit až ke dnu studny kde je voda při malém odběru čistá. Při větším odběru se začne kalit a taktéž při umístění čerpadla v horní polovině vodního sloupce je voda silně zakalená s pískem. Studna byla vyvrtaná asi před 6 lety a tento stav je trvalý. Hladina vodního sloupce je asi 5 - 7 m pod povrchem země. Jaké jsou možnosti nápravy tohoto stavu, aby bylo možno dokončit vodoinstalaci a osadit studnu rotačním čerpadlem bez rizika jeho poškození pískem a kalem?

Asi Vás zklamu, ale domnívám se, že stav Vaší studny nelze změnit. Jedná se zřejmě o vrt bez obsypu, ve kterém dochází vlivem přitékající vody ke vplavování částic z okolní rozvětralé horniny. Je třeba vyhloubit jinou technologií jiný vrt, širší a nejspíš i podstatně hlubší, jehož konstrukce bude uzpůsobena Vašim geologickým podmínkám. Obraťte se na nějakou bližší hydrogeologickou firmu, (lze využít adresy ze seznamu na stránce http://www.geolog.info ), aby Vám ho navrhla a doporučila Vám dodavatele který je schopen ho realizovat. Nesporně půjde o velkou investici.

 Mám studnu na kopci hloubka 13 metrů průměr 1m asi kopaná a sekaná ručně ve skále. Z doby mezi válkami. V okolí členitý terén, dvůr rodinný domek. Není přístupné pro nákladní auto s vrtnou soupravou. Vydatnost studny 10 litrů za den. Výška hladiny 30cm. Potřeboval bych to prohloubit o 1-5 metrů aby bylo více vody. Zajímalo by mě ,jaké technologie lze dnes použít na prohloubení takovéto starší studny, eventuelně by mě zajímalo,jakými technologiemi se takovéto studny v době meziválečné kopaly, jestli to stříleli výbušninou, nebo se používaly nějaké sekací technologie. Našel jsem v kůlně sekáč dlouhý 1 metr, nedovedu si ale představit, jak to používali. Vrtat jinou studnu nechci,raději bych tu starou prohloubil. Test proutkem jsem dělal osobně a ukazuje mi to opravdu do místa, kde je studna, předpokládám,že je to tedy na správném místě, pouze za těch posledních 70 let asi klesla hladina spodních vod a je tam tedy málo vody.

Studnu musí posoudit hydrogeolog a pouze ten Vám může doporučit správné řešení, protože prohlubováním byste mohl přijít i o tu vodu, která Vám ve studni zbyla.  Prohloubení studny je úpravou stavby vodního díla a musí ho provést po vodoprávním povolení odborná firma, která k tomu má oprávnění od Báňského úřadu. Je zakázáno prohlubovat studnu svépomocí. Vyjádření hydrogeologa opatřené jeho vlastnoručním podpisem a kulatým razítkem na Vás bude požadovat před povolovacím řízením i vodoprávní úřad. Pokud jste z Prahy, nebo Středočeského kraje, anebo pokud se ve Vašem bližším okolí žádná hydrogeologická firma nenachází, můžete využít nabídky našich prací na webu http://www.geolog.cz/hydrogeolog , kde najdete i ceník, anebo se s námi spojte na mailové adrese info@aazzet.cz . Jinak můžete zkusit nějakou hodnověrnou hydrogeologickou firmu z webu http://www.geolog.info .

 V kopané studni v hloubce 7,52 m se ztratila voda. Spolehlivé studny a vrtyStudna je v nejnižší bodě zúžená a jsou zde cihly. Tzn., že prohloubení je podle mě značně nebezpečné, mohlo by se sesypat. Pozvali jsme si na místo odborníka se sonarem. Stanovisko odborníka zní: prohloubit stávající studnu o 4-5m, vybetonovat a rozšířit spodek. Studna slouží pro potřebu 2 RD, tzn. pro 8 lidí. Problémy s nedostatkem vody tam jsou posledních 10 let pořád. V okolí se vrtají studny do hloubky 21-26 i více metrů. Další dva silnější prameny nalezl sonar na druhém konci pozemku již v hloubce 7m, rychlost přítoku vody 1dcl/sek. Ovšem, bohužel pramen je pod RD. Jelikož se v okolí vrtají studny a tento "odborník" nám doporučil kopanou studnu prohloubit, nejsem si zcela jistá, zda budeme mít vodu, zda se jedná opravdu o spodní pramen, zda bude kapacitně pro oba RD stačit a zda raději kopanou či vrtanou??? Vrtaná údajně nelze prohloubit a problémy dělá úzký válec a rychlost načerpání další vody. Ještě cena, která se mi zdá neadekvátní: 29.tis.Kč s prací a materiálem.

Váš odborník se "sonarem" je šarlatán. Žádný přistroj není jasnovidný a proto není schopen určit "vydatnost pramene". Ta se na povrchu žádným fyzikálním způsobem neprojevuje a navíc závisí na příliš mnoha  faktorech, včetně způsobu čerpání. Pokud jste z Prahy, nebo Středočeského kraje, anebo pokud se ve Vašem bližším okolí žádná hydrogeologická firma nenachází, můžete využít nabídky našich prací na webu http://www.geolog.cz/hydrogeolog , kde najdete i ceník, anebo se s námi spojte na mailové adrese info@aazzet.cz . Jinak můžete zkusit nějakou hodnověrnou hydrogeologickou firmu z webu http://www.geolog.info .

Koupili jsme rodinný domek, do nějž není přivedena voda. Na pozemku se sice nachází studna, ale bohužel jsme zjistili, že se v ní nachází cca 30cm vody ode dna. Hydrogeologie pro studny vrty a zdroje tepla pro tepelná čerpadla země voda Studna je hluboká cca 3m (5 skruží). Obec, v níž jsme nemovitost koupili má písčité podloží a nikdo z vesnice nemá potíže s vodou, kromě nás. Ráda bych proto věděla, jaké kroky musíme podniknout k tomu, aby studna mohla bez problémů zásobit vodou rodinný domek (pitnou i užitkovou vodou) a kolik peněz si firmy přibližně za tuto činnosti účtují.

Důvodem Vašich potíží je asi to, že všichni kromě Vás mají hlubší studny. V každém případě musíte mít k prohloubení studny povolení a k tomu potřebujete hydrogeologa. Pokud jste z Prahy, nebo Středočeského kraje, anebo pokud se ve Vašem bližším okolí žádná hydrogeologická firma nenachází, můžete využít nabídky našich prací na webu http://www.geolog.cz/hydrogeolog , kde najdete i ceník, anebo se s námi spojte na mailové adrese info@aazzet.cz . Jinak můžete zkusit nějakou hodnověrnou hydrogeologickou firmu z webu http://www.geolog.info .

 

Před dvěma lety jsme si nechali od firmy udělat 12 m hlubokou kopanou studnu.První rok v ní bylo zpočátku asi 2m vody v září,kdy jsme ji dělali. Na jaře voda stoupla na 6 metrů a v létě postupně klesala až na 1 metr. Letos na jaře tam bylo opět 5m vody ale postupně klesala a nyní je tam asi 60 cm a voda se nedá prakticky čerpat jelikož máme nautilu s nasáváním shora. Máme studnu prohloubit nebo se spolehnout na to že příští rok nebude tak suchý? Prý je další pramen v 16m, ale věřte tomu. Prosím o radu jak dále postupovat. Předem děkuji za odpověď.

Prohlubování studny bez povolení vodoprávního úřadu je ilegální a navíc byste mohli přijít i o tu vodu, kterou na jaře ve studni máte.Nemohu Vám bohužel doporučit nic jiného, než abyste se obrátil na nějakou blízkou hydrogeologickou firmu.  Pokud jste z Prahy, nebo Středočeského kraje, anebo pokud se ve Vašem bližším okolí žádná hydrogeologická firma nenachází, můžete využít nabídky našich prací na webu http://www.geolog.cz/hydrogeolog , kde najdete i ceník, anebo se s námi spojte na mailové adrese info@aazzet.cz. Jinak můžete zkusit nějakou hodnověrnou hydrogeologickou firmu z webu http://www.geolog.info .

Mám kopanou studnu pouze do hloubky 2m. Údajně se do tohoto místa kde máme studnu umístěnou stékají tři prameny,ale toť otázka. Dá se tato Hydrogeologie pro studny a vrty studna provrtat a nebo musí mít určitou hloubku aby se dala prohloubit vrtem ? 

Od stolu lze říci jenom to, že po prohloubení vrtem by Vaše studna získala všechny nectnosti vrtu i kopané studny. Buďto jí dejte prohloubit klasicky, anebo si nechte udělat nový vrt někde jinde. V každém případě k tomu musíte mít vodoprávní povolení a k tomu potřebujete vyjádření hydrogeologa, který se na tu studnu podívá a řekne Vám víc. Pokud jste z Prahy, nebo Středočeského kraje, anebo pokud se ve Vašem bližším okolí žádná hydrogeologická firma nenachází, můžete využít nabídky našich prací na webu http://www.geolog.cz/hydrogeolog , kde najdete i ceník, anebo se s námi spojte na mailové adrese info@aazzet.cz . Jinak můžete zkusit nějakou hodnověrnou hydrogeologickou firmu z webu http://www.geolog.info .

 

Bydlím v obci, kde bohužel není místní vodovod. Na pozemku je studna, která ale bohužel dává velmi málo vody a proto ji občas musíme "pomáhat" dovozem vody. Studna je kopaná a je cca 10 m. Podloží je skála. Pomůže vyčištění studny ke zlepšení stavu resp. bude více vody? Má cenu studnu prohlubovat nebo udělat novou, například vrtanou?

Dovážet do studny vodu je nesmysl, protože z ní uteče. Dokud nebudete mít peníze na prohloubení anebo novou studnu, pořiďte si nepropustnou cisternu a do ní vodu vozte. Vaší studni vyčištění nemůže pomoci. Jestli má smysl ji prohlubovat, anebo jestli je třeba provést místo ní vrt, musí rozhodnout hydrogeolog. Pokud jste z Prahy, nebo Středočeského kraje, anebo pokud se ve Vašem bližším okolí žádná hydrogeologická firma nenachází, můžete využít nabídky našich prací na webu http://www.geolog.cz/hydrogeolog , kde najdete i ceník, anebo se s námi spojte na mailové adrese info@aazzet.cz . Jinak můžete zkusit nějakou hodnověrnou hydrogeologickou firmu z webu http://www.geolog.info .

Muze se stavajici kopana studna prohloubit jen vrtem? Zalezi na rocnim obdobi pro dosazeni nejlepsiho vysledku? Nas dum lezi na skale, vyplyvaji z toho nejake problemy popr. nadnaklady? Kdyz se cela obec potyka s problemy nedostatku vody, staci opravdu zhruba 20-30 metru nebo se muze stat ze budeme vrtat i 200? 

Na prohloubení studny vrtem neušetříte a výsledek v sobě bude slučovat všechny nevýhody vrtů a studní. Mnohem lepší je prohloubit jí klasicky, anebo udělat někde jinde úplně nový vrt. Stávající studnu lze prohloubit samozřejmě jedině za předpokladu, že to neohrozí vydatnost, či kvalitu vody v okolních studnách a také nový vrt musí být konstruován tak, aby okolní studny neosušil.  Na ročním období v podstatě nezáleží, ale při hydrogeologickém posuzování terénu by mělo být vidět na zem - raději ne při sněhu. Jestli Váš dům leží na skále, tak je to výhoda, protože vrtání do skály je méně nákladné než vrtání do zvodnělých nesoudržných zemin. Do kolika metrů budete muset vrtat, vyplyne z hydrogeologického posouzení terénu, které si stejně musíte dát udělat kvůli vodoprávnímu povolení. Pokud jste z Prahy, nebo Středočeského kraje, anebo pokud se ve Vašem bližším okolí žádná hydrogeologická firma nenachází, můžete využít nabídky našich prací na webu http://www.geolog.cz/hydrogeolog , kde najdete i ceník, anebo se s námi spojte na mailové adrese info@aazzet.cz . Jinak můžete zkusit nějakou hodnověrnou hydrogeologickou firmu z webu http://www.geolog.info .

 Koupil jsem chalupu, kde se na pozemku nachází vrt o průměru 160 cm - plastová roura. Majitel tvrdil, že hloubka vrtu je cca 13 m. Půl roku jsem s tím neměl žádný problém, ale teď mi hladina vody klesá pod sací koš a čerpadlo se proto pořád vypíná. Vrt má nyní cca 7 m. Je možné, že se ze spod natlačila hornina, nebo mám málo vydatný vrt? Ale hlavně jsem se chtěl zeptat, zda je možné převrtat tento starý vrt do větší hloubky a dát ponorné čerpadlo? Jaká by byla cena vrtu?

Převrtání prakticky nepřichází v úvahu. Studna byla zřejmě zřízena bez účasti hydrogeologa nějakou levnou firmou disponující zeměvrtnou technologií, která je do místních geotechnických podmínek nevhodná.

Na pozemku byla v minulosti vrtaná studna, která byla v hloubce 0,5 až 1 metr překrytá nejspíše kamenem a nad tímto překrytím je zemina. Můžete doporučit metodu a firmu, která by byla schopná za použití techn. prostředků ( napadá mě např. použití ultrazvuku ) tuto studnu najít? Stavba je ve východních Čechách u Hořic, prosím napište i odhad ceny takovéhoto průzkumu.

Protože vrt je velmi malý bodový objekt a geofyzikální měření se provádějí spojováním podobných hodnot naměřených na předem vytyčených souběžných liniích, tak by ho bylo možné ho nalézt pouze v případě, že by byl optimálně umístěn do hydrogeologicky nejvýhodnějšího místa zjistitelného geofyzikou a to se nedá předpokládat. Naděje je velmi malá.

Obracím se na Vás s dotazem,zda-li by bylo možno prohloubit vrtanou studnu v písčitém podloží. Studna je asi trochu zanesená pískem .

Asi ne.  Obraťte se na nějakou blízkou firmu specializovanou na čerpací zkoušky, např. v Praze, ve středočeském kraji a v jeho blízkém okolí na firmu AQUABEST Moravec, aby Vám vrt zkusila vyčistit airliftem, ale nedělejte si přílišné naděje. Asi budete potřebovat vyvrtat novou studnu nějakou vhodnější a značně dražší technologií. K její přípravě můžete využít nabídky našich prací na webu http://www.geolog.cz/hydrogeolog, anebo můžete zkusit nějakou hodnověrnou hydrogeologickou firmu z webu http://www.geolog.info

Na mém pozemku se nachází kopaná 9 m hluboká studna, která je bez vody. Nechala jsem si zpracovat hydrogeologický posudek - zda prohloubit stávající či nechat vyvrtat novou. Bylo mi doporučeno prohloubit vrtem 125 mm stávající studnu. Prosím o sdělení, zda musím žádat o stavební povolení či stačí oznamovací povinnost. Existují na pouhé oznámení formuláře ?

Z vodoprávního hlediska se jedná o zásadní změnu vodního díla, která může ovlivnit vodní poměry v okolí. Ke změnám vodních děl, jakož i k jejich odstranění je podle §15 zákona č. 254/2001 Sb. - o vodách - vždycky třeba povolení vodoprávního úřadu. Podle vyhlášky č. 432/2001 Sb. se žádost podává na formuláři žádosti o stavební povolení, který dostanete na vodoprávním úřadě. Požadovanou dokumentaci musí vypracovat autorizovaný inženýr pro obor vodohospodářské stavby a požadovaným podkladem je také vyjádření hydrogeologa, opatřené jeho podpisem a kulatým razítkem. Zaráží mě ovšem doporučení hydrogeologa prohlubovat 9 m hlubokou suchou studnu vrtem 125 mm, připadá mi, že buď nemá kvalifikaci, anebo pracuje v žoldu nějaké pokoutní zeměvrtné firmy. Pokud u Vás není artézská zvodeň - a s tou by si vrt 125 mm neporadil - tak vůbec nepočítejte s tím, že by se Vám z toho vrtu voda do studny nastoupala.

Kolegyně zde v práci má zájem o nový zdroj vody ve formě vrtané studny. Místo navštívil pracovník zeměvrtné firmy, zdroj našel v hloubce cca 20 m a doporučoval vrt o průměru 20 cm což prezentuje náklady dle jejich sdělení cca ve výši 100.000,- Kč. Chtěl bych Vás požádat, zda-li nevíte o někom, z našeho okolí, kdo by mohl prošetřit tento první pokus v proutkaření a ujistit kolegyni, že asi není jiného řešení, neboť informace jsou takové všeobecné a jistota , já nevím, není uspokojivá.

Domnívám se, že asi jde o normální cenu pro vrty s trvalou životností. Buď je Vaše informace naprosto přesná a hladina vody je ve skále v hloubce 20 m, potom je třeba navrhnout vrt do hloubky minimálně 40 m, protože pro jeho dobrou funkci je třeba vodní sloupec minimálně 20, lépe však 30 m. Pokud má být svou životností srovnatelný se životností domu, musí být proveden s obsypem, to znamená hlouben průměrem 254 mm a pak zapažen vycentrovanou zárubnicí o vnějším průměru 160 mm obsypanou filtračním kamenivem o zrnitosti 1,6/4 mm. Průměrná cena je 2200.- Kč/m + doprava + DPH. Samozřejmě v tom potom nejsou dodělávky: šachtice, výkopy a domácí vodárna.Spolehlivé studny a vrty

Také je možné, že Vaše informace je nepřesná v tom, že se těch 20 m nevztahuje k hladině podzemní vody ale k celkové hloubce vrtu. Potom by muselo jít o vrt do nesoudržných zemin (zvodnělých písků v náplavu nějaké řeky), nebo do usazenin třetihorní sokolovské nebo chebské pánve. V tom případě je třeba použít značně pomalou technologii a ta je drahá. V takových podmínkách by to také nebylo předražené.

Je sice pravda, že četné firmy nabízejí do skály „vrtané studny“ od 600.- Kč/m, jenomže to jsou souvislé díry vyvložkované tenkostěnnou PVC trubkou. Nejsou nijak chráněné proti znečištění a jejich životnost nikdy nelze předpovědět. Hodí se do lesa k chatám, kde když doslouží, vrtá se jiný. Nejvytrvalejší který jsem viděl vydržel 18 let než začal tak kalit a padat, že byl k nepotřebě, ale viděl jsem i takové, které skončily už za 2 roky. Záleží to na jejich zátěži. Pro okolní klasické domovní studny jsou pro ně velmi nebezpečné, protože v nich nelze oddělit mělkou podzemní vodu od jímací části vrtu.
 

Chtěl bych na pozemku vrtanou studnu. Použití: zálivka na zahradu, mytí auta, voda na WC. Pozval jsem si firmu, která našla vodu s tím, že vydatnost bude ve 23m 1,5m3 a ve 32m 2,5m3. Průměr zapažení 140-160mm. Mě osobně by se líbil vrt 250mm a pažení 200mm, což mi také nabízely. Je to dost vody? Budu potřebovat nádrž do které budu z vrtu přečerpávat (pro větší jednorázové odběry), nebo to vrt utáhne bez této nádrže? Jaký průměr vrtání a pažení zvolit, aby mi vrt vydržel tzv. na celý život?

Určitě bychHydrogeologie pro studny vrty a zdroje tepla pro tepelná čerpadla země voda nesvěřil studnu někomu kdo tvrdí, že vydatnost vrtu bude ve 23 m 1,5 m3 a ve 32 m 2,5 m3. Doporučil bych ho svému nemilovanému sousedovi a tomu bych zatajil , že se ke každé žádosti o povolení k odběru podzemní vody musí vyjadřovat hydrogeolog s kulatým razítkem se státním znakem,  který musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání geologického směru, nejméně 3 roky praxe v hydrogeologii a kvalitu dosavadních prací a znalost předpisů přezkoušenou komisí ministerstva. Rovněž bych nikdy nevolil pažení 200 mm ve vrtu 250 mm. Podle normy je do vrtu 254 mm použitelné vycentrované pažení 140 mm a pokud ta firma má cementační agregát a injektážní potrubí 1", tak si může dovolit do toho průměru použít i vycentrované PVC 160 mm. Ovšem při tloušťce pažnice 6 mm a továrně provedené perforaci, protože jinak to nelze obsypat. Při obsypání perforace provedené prořezáním trubky rozbruskou přímo na místě by při čerpání buď netekla do vrtu žádná voda, anebo by se pažnice tlakem vody zhroutila. A pokud by tam byla jen ta pažnice bez obsypu, tak by po čase hornina v puklinách vyvětrala a vrt by skončil. Nejpozději za 15 let, ale u vrtů pro závlahu už možná za dva až tři roky. Ten obsyp totiž brání uvolněným částečkám horniny aby se pohnuly. Jakmile se pohnou tlakem přitékající vody byť jen o desetinu milimetru, tak mají nulové tření a až uvolní i větší části, tak je žádná umělá hmota nezastaví.

Co se týče vodojemu: na rozdíl od klasické studny, která je sama od sebe vodojemem, má vrt větší průměrnou vydatnost, ale mnohem menší zásobu vody, protože ho nelze čerpat až do dna. Doporučuje se snižovat při čerpání hladinu nanejvýš do 1/3 klidového vodního sloupce, nebo při "na míru" navržených konstrukcích i hlouběji, ale nikdy ne pod úroveň přítoku. Jinak ho zacpe vodní kámen a ten je prevít. Takže budete potřebovat docela určitě nějakou akumulaci na povrchu. Podle skutečně zjištěné dlouhodobé vydatnosti vrtu buď velkou tlakovou nádobu, anebo vodojem s darlinkem. Doporučuji to druhé řešení, lepší funguje a u malých přítoků je i levnější. Docela určitě je nezbytné, pokud budete muset vodu upravovat, anebo používat v automatickém závlahovém zařízení.

Pokud jste z Prahy, nebo Středočeského kraje, anebo pokud se ve Vašem bližším okolí žádná hydrogeologická firma nenachází, můžete využít nabídky našich prací na webu http://www.geolog.cz/hydrogeolog , kde najdete i ceník, anebo se s námi spojte na mailové adrese info@aazzet.cz . Jinak můžete zkusit nějakou hodnověrnou hydrogeologickou firmu z webu http://www.geolog.info .
 

Chci si nechat vyvrtat studnu. Firma,kterou jsem oslovil mně našla pramen v hl.21 metrů a vrtat chtějí do hl.26 metrů vrtem o prům.150 mm. Podloží je kámen a maznice. Asi 12 m od vrtu má soused kopanou studnu o hl.asi 11 m.s dobrým přítokem asi v 9 metrech.Na můj dotaz zda sousedovi "neseberu" vodu mně bylo řečeno,že spíše naopak kopané studni vrt ještě pomůže tím,že se bude voda tlačit nahoru.Co vy na to? Bude průměr vrtané studny stačit na zásobování 2-generačního domu? Nebo je to spíše otázka vydatnosti pramene? Je nějaký předpoklad prosakování povrchové vody v uvedeném podloží? Bylo by pro mě nějaké vhodnější řešení s ohledem na nákladnost prací(průměr vrtu,obsyp atd.)

Bez řízení hydrogeologem který za něj odpovídá, nemůže být bez stavebního povolení proveden žádný vrt. Byla by to černá stavba. Pokud má Váš soused hladinu vody ve studni v hloubce 9 m, budete potřebovat vrt do hloubky 34 až 40 m. Jestliže je ve Vaší blízkosti klasická kopaná studna, nemůžete tam vrtat průměrem 150 mm, protože v tak úzkém vrtu nejde oddělit mělká podzemní voda od hluboké,  nejspíš byste tu studnu časem zlikvidoval. Pokud jste z Prahy, nebo Středočeského kraje, anebo pokud se ve Vašem bližším okolí žádná hydrogeologická firma nenachází, můžete využít nabídky našich prací na webu http://www.geolog.cz/hydrogeolog , kde najdete i ceník, anebo se s námi spojte na mailové adrese info@aazzet.cz . Také můžete zkusit nějakou hodnověrnou hydrogeologickou firmu z webu http://www.geolog.info .

Mám studnu, která má hloubku jedenáct metrů. V průměru tam byly čtyři metry vody. Od tohoto léta klesla hladina zhruba na jeden a občas ještě níže.Po podzimních deštích této vody mírně přibylo, ale v současné době máme opět problémy.Hladina je v současné době je pod metr. Nemáme vodovodní přípojku. Chci se zeptat, zda nám nemůžete poradit, v čem může být problém, či zda z jakého důvodu se voda může ztrácet. Stáří studny je 25 roků a do letošního roku problémy nebyly.

Může to být tím, že bylo sucho, ale také tím, že se před 25 lety nečerpalo tolik podzemní vody pro jednotlivé objekty jako nyní. Studny, jejichž povodí je přetížené, anebo má malou schopnost uchovat dlouhodobé zásoby podzemní vody, vyschnou, anebo v nich hladina vody klesá. Postupně by se tím jejich vydatnost snížila natolik, až by se celkový možný odběr ze všech studní vyrovnal se zasáklým množstvím srážek sníženým o odpar a o přirozený podzemní odtok někam k údolí. Také nelze vyloučit působení nějakého nevhodně konstruovaného vrtu. Pokud jste z Prahy, nebo Středočeského kraje, anebo pokud se ve Vašem bližším okolí žádná hydrogeologická firma nenachází, můžete využít nabídky našich prací na webu http://www.geolog.cz/hydrogeolog , kde najdete i ceník, anebo se s námi spojte na mailové adrese info@aazzet.cz . Jinak můžete zkusit nějakou hodnověrnou hydrogeologickou firmu z webu http://www.geolog.info .

Mam strilenou studnu, hl. 14m, prum.110 cm., v zule. posledni dobou pribyva malo vody, a studna se snadno vycerpa. V okoli studny by meli jeste nejake praminky byt. Je moznost vrtat studnu do boku, a svest nejaky?

Nedostatečnost Vaší studny je zřejmě zaviněna poklesem hladiny mělké podzemní vody. Vrtání do stran nepomůže a prohlubování klasických studní je vhodné zase jen klasicky, protože vrt funguje jinak. Zatímco klasická studna je vodojem ze kterého můžete naráz odebrat značné množství vody a ta se do uvolněného prostoru potom zvolna stahuje z okolí, tak vrt má příliš malý průměr a tedy jak malou akumulaci, tak i malou plochu stěn, kterou může voda vstoupit dovnitř. Aby mohla vyvinout potřebnou rychlost, měla by se v něm stahovat při čerpání hladina nejméně o 10 m a přitom by pod ní mělo zůstat ještě 10 až 20 m vodního sloupce, kterým by mohla podzemní voda volně vstoupit dovnitř. To znamená, že by jeho klidový vodní sloupec měl být 20 až 30 m. Ve Vašem případě, protože pravděpodobně jímáte mělkou podzemní vodu, by to ovšem mohlo vést k vypuštění mělké podzemní vody do hloubky a k osušení jiných studní. Takže buď prohlubovat klasicky, anebo provést někde jinde vrt do nejméně asi 40 či 50 m. V každém případě musí posoudit hydrogeolog, jestli to neovlivní nějaké jiné studny. Pokud jste z Prahy, nebo Středočeského kraje, anebo pokud se ve Vašem bližším okolí žádná hydrogeologická firma nenachází, můžete využít nabídky našich prací na webu http://www.geolog.cz/hydrogeolog , kde najdete i ceník, anebo se s námi spojte na mailové adrese info@aazzet.cz . Jinak můžete zkusit nějakou hodnověrnou hydrogeologickou firmu z webu http://www.geolog.info .

Bydlíme na Zbraslavi Praha 5 ve staré vilové zástavbě. Dnes jsme na zahradě našli a odkryli starou zasypanou studnu. Rádi bychom ji nechali vyčistit a zprovoznit. Dá se dopředu zjistit, zda tam pramen ještě je a v jaké hloubce, anebo při zasypání studny pramen zmizí a musí se kopat někde jinde? Studnařem nám bylo řečeno, že v každém případě, když se dostaneme výškově k hladině Vltavy, tak tam voda bude, je to pravda?

Pravdu nejspíš má, ale  protože se studny zasypávaly kdečím, tak Váš záměr vůbec nedoporučujeme. Nehledě k tomu, že by to stálo nejméně tolik jako studna nová. Pokud chcete studnu, udělejte si ji co nejdále od té staré a pokud možno proti svahu od ní.

Na našem pozemku kdysi bývala studna. Provedl jsem několik sond bez úspěchu, až letosHydrogeologie pro studny vrty a zdroje tepla pro tepelná čerpadla země voda se mi podařilo že jsem na tuto zasypanou studnu narazil. Studna musela být zasypána před rokem 1948, protože ani děda s babičkou si jí nepamatovali z doby, kdy koupili pozemek. Rád bych jí obnovil a používal. Mám dotaz jak postupovat, abych se nedostal do rozporu se zákonem.

Totéž co k předchozímu dotazu. K obnovení studny byste potřebovali tytéž doklady jako ke studni nové a obnovit by jí musela na základě územního rozhodnutí a vodoprávních povolení firma s oprávněním od Obvodního báňského úřadu vykonávat tyto práce. K vodoprávnímu povolení se však vyžaduje také vyjádření odborně způsobilé osoby a jí jako nositel takovéhoto osvědčení Vám sděluji, že bych to nedoporučil. Studny se zasypávaly kdečím, takže pokud byste na pozemku chtěli nějakou studnu zřídit, tak pokud možno co nejdále a proti proudu podzemní vody od té zasypané, aby získaná voda nebyla kontaminována.

 

Mám kopanou studnu v relativně prostorném sklepě. Protože bych se rád vyhnul kopání, zajímalo by mě, zda existuje nějaká firma s vhodným vybavením pro hloubení studen vrtáním ve sklepním prostoru.           

O technologické možnosti vrtat ve sklepě studnu do žuly nevím. Kromě toho studna ve sklepě obytného domu představuje závažný problém nejen ze stavebního, ale i ze zdravotního hlediska – při čerpání vody se z ní uvolňují plyny.

 Je možné prohloubit starou studnu o průměru skruží asi 60cm umístěnou ve sklepě ve starém baráku ? Stávající hloubka je asi 1m. Stačilo by její hloubku zvýšit asi na 3 m, bylo by to možné? 

Určitě není možné prohlubovat studnu v tak malém průměru a určitě to není možné dělat ve sklepě pomocí trhacích prací. Muselo by  se to odshora dolů rozšířit na normální studnu a protože prohlubovat studnu svépomocí je zakázáno, bylo by to dražší, než nová studna venku.

Máme malý řadový dům v Brně a uvažujeme o vybudování studny. Vjezd do dvora není možný. Měli jsme zde proutkaře, který určil vydatný zdroj vody v hloubce asi 17 m. Je možné vybudovat vrtanou studnu tak, že by se vrtné zařízení přeneslo chodbou a na dvoře smontovalo, anebo víte o nějakém jiném řešení?

Naštěstí posudek proutkaře není směrodatný. Vyhledávání a posuzování zdrojů podzemní vody nevyučují šamani, ale vysoké školy v pětiletém řádném denním studiu. Protože přenosné zeměvrtné soupravy nejsou dost silné na to, aby se s nimi dala vyvrtat studna s trvalou životností, dejte si ověřit, jestli není reálné získat užitkovou podzemní vodu  klasickou domovní studnou umístěnou ve dvoře. Kdyby u Vás byla hladina podzemní vody skutečně v 17 metrech, musela by být klasická studna hluboká 20 m a přitom v zastavěné oblasti bude její voda téměř jistě nepitná.  Je ale možné, že by jí bylo možné získat nějakou hlubokou vrtanou studnou odtěsněnou proti vnikání mělčí podzemní vody. Vyberte si ze seznamu na našem serveru http://www.geolog.info nějakou  jihomoravskou hydrogeologickou firmu, aby situaci posoudila.

Zpět na dotazy o podzemní vodě a studnách