A až Zet RNDr. Petr Čížek - vrty, studny, geologie   Hledání vody a čerpací zkoušky                                                                                     (technický pohled)

 

Zpět na dotazy o podzemní vodě a studnách

 

Jaký by měl být přítok během čerpacích zkoušek a jak dlouho by měly běžet?

Hydrogeologie pro studny vrty a zdroje tepla pro tepelná čerpadla země vodaBez vodoprávního povolení nesmí čerpací zkouška trvat déle než 14 dní a nesmí se při ní čerpat více než 1 litr za sekundu.Délku čerpací zkoušky musí stanovit hydrogeolog podle místní situace a podle toho, co všechno se musí z čerpací zkoušky zjistit. Půjde - li o zjištění dlouhodobého vlivu čerpání na ostatní studny, anebo o zjištění poklesu vydatnosti při dlouhodobém provozu prováděný v případech, že má studna zásobovat velkou budoucí investici, může trvat čerpací zkouška i několik týdnů. Za komunistů se pro investiční účely čerpalo 21 dní aby bylo jisté, že bude investice vynaložena účelně. Je zkušenost, že dlouhodobá vydatnost se většinou ustálí teprve po 14 dnech čerpání a bakterie z vody nových vrtů většinou samovolně vymizely teprve až během posledního týdne čerpání.

 

Chtěl bych koupit pozemek na stavbu rodinného domku, ale sousedi mě varují, že pozemek je podmáčený a všichni okolo mají problémy se spodní vodou. Na koho se mám obrátit, pokud chci posoudit vhodnost či nevhodnost pozemku z tohoto hlediska (nebo například zjistit cenu za zavedení drenáží apod.)?

Obraťte se na nějakého geologa, aby posoudil pozemek z hlediska vhodnosti k výstavbě. Pokud jste z Prahy, nebo Středočeského kraje, anebo pokud se ve Vašem bližším okolí žádná hydrogeologická firma nenachází, můžete využít nabídky našich prací na webu http://www.geolog.cz/hydrogeolog , kde najdete i ceník, anebo se s námi spojte na mailové adrese info@aazzet.cz . Anebo zkuste nějakou hodnověrnou hydrogeologickou firmu z webu http://www.geolog.info .

Je nutné, aby realizační firma provedla a doložila měření stávajících studní získané těsně před zahájením vrtných prací? Jakým způsobem se dokládá pravdivost naměřených hodnot? Jaká jsou pravidla pro monitorování stávajících kopaných studní při provádění čerpací zkoušky na novém vrtu? Může se v průběhu zkoušky odebírat z monitorovaných studní voda pro potřebyHydrogeologie pro studny a vrty domácnosti? V případě, že ano, jak se od sebe rozlišuje úbytek vody způsobený odběrem pro domácnost a případný úbytek způsobený zkouškou? Jakým způsobem se dokládá pravdivost naměřených hodnot, které jsou následně podkladem pro hydrogeologické posouzení provedené zkoušky?

Hlavní zásady provádění čerpacích zkoušek shrnuje česká technická norma 73 6614 zkoušky zdrojů podzemní vody, ale způsob jejich provedení záleží na rozhodnutí hydrogeologa a na tom k jakému účelu má čerpací zkouška sloužit. Datované změření hladiny a dna studní na sousedních pozemcích před zahájením vrtných prací požaduje ČSN 75 5115, ale vstup na pozemky si nelze vynucovat. Pokles hladiny při hloubení vrtu je při správném postupu hloubení a správném vystrojení vrtu dočasný a podílí se na něm nejen množství vody vyhazované z vrtu při vzduchovém vrtání, ale i uvolnění prostoru po vytěžené hornině. U vrtu o průměru 254 mm je to 50 litrů na 1 m délky vrtu. Pokud dojde k vyhloubení 60 m hlubokého vrtu za 8 hodin, je to totéž, jako by se v jeho místě po tu dobu čerpalo 0,1 litrů za sekundu + množství vytěžené vody a to docela nepochybně musí způsobit pokles hladiny u všech hodně blízkých studní. Po vystrojení vrtu a jeho zaplavení podzemní vodou pak začne její hladina zase stoupat v závislosti na tom, jak se stačí doplňovat z povodí.Při čerpací zkoušce se někdy stává, že se majitelé monitorovaných studní pokoušejí ve studni snížit hladinu čerpáním těsně před příchodem pracovníka s hladinoměrem, ale pokud se na místě zdrží několik minut a provede několik měření po sobě, tak zjistí vzestup hladiny po vypnutí čerpadla. Při krátkodobé čerpací zkoušce (několik hodin) a malé vydatnosti vrtu nemá cenu měřit klasické studny, pokud bylo množství odebrané vody z vrtu nepatrné. Je nutno si uvědomit, že v každém 1 metru domovní studny je 750 litrů vody, která musí ze studny odtéct a aby ji mohl odčerpat vrt s kruhovým působením, muselo by se z něj čerpat několikrát víc. Pokud je oprávněná obava, že vrt něco způsobil, musí se provést nejméně několikadenní čerpací zkouška, ale třeba i následné dlouhodobé sledování studní včetně té nové, jestli se nemění vrstevnice hladiny podzemní vody a jak. V některých případech se tím přišlo i na to, že hříšníkem je někdo úplně jiný, než kdo je z ovlivnění studní obviňován. Pamatuji, že jednou to byl dokonce organizátor stížností. Prohloubil si studnu pod úroveň ostatních a čerpal z ní vodu přes tepelné čerpadlo do potoka.

Zajímalo by mě v jakém měsíci v roce je nejlépe hledat pomocí proutkaře pramen jako hlavní zdroj vody pro rodinný dům pomocí vrtané studny? Mám stavební parcelu na kopci. Z tohoto důvodu mají lidé v obci v letních měsících nedostatek vody v kopaných studních, bylo by tedy lepší hledat pramen v obdobích, kdy je vody nedostatek? Nebo to na nalezení silného pramene nemá vliv?

Proutek v žádném případě nereaguje na vodu. Tomu kdo ho umí držet, reaguje vždy jenom na okraje nějakých anomálií v zemi: na obrysy výkopů, puklin, či osamělých kamenů, nebo zakrytých skalních špiček pod hlínou. Dá se proto použít jedině k Hydrogeologie pro studny vrty a zdroje tepla pro tepelná čerpadla země voda vyhledávání depresí ve skalním podloží do kterých by se mohla stahovat mělká podzemní voda, anebo k vyhledávání míst, ze kterých se horskými tlaky šířily pukliny do okolí. V těch bývá hornina porušená do veliké hloubky a proto je tam naděje najít porušenou zvodnělou skálu i ve velké hloubce. K vyhledávání takových míst je lhostejné, jestli se děje za sucha, či jindy. Podstatné je se rozhodnout k jímání správného patra podzemní vody. Proutkař, který o tom kromě držení proutku nic neví, Vám v tom nepomůže a k povolení odběru podzemní vody stejně potřebujete vyjádření odborně způsobilé osoby - hydrogeologa s osvědčením vydaným Ministerstvem životního prostředí. Pokud jste z Prahy, nebo Středočeského kraje, anebo pokud se ve Vašem bližším okolí žádná hydrogeologická firma nenachází, můžete využít nabídky našich prací na webu http://www.geolog.cz/hydrogeolog , kde najdete i ceník, anebo se s námi spojte na mailové adrese info@aazzet.cz . Anebo zkuste  nějakou hodnověrnou hydrogeologickou firmu z webu http://www.geolog.info .

Sháním kvalitního proutkaře na vyhledání spodní vody, spíše na zjištění, odkud přesně vede náš pramen a zda je možné, že jsme po 10 letech strhli naším pramenem vodu sousedovi, tak jak on se domnívá. Pokud budete máte v databázi někoho spolehlivého, prosím o zaslání kontaktu.

Bohužel, je prokázáno, že proutek sice reaguje na všechny možné poruchy v zemi, ale na vodu vůbec ne. Při zřizování studny je ve většině případů nejdůležitější zvolit správný způsob jímání a správnou konstrukci studny. Na to ale proutkaři nemají kvalifikaci a tzv. "prameny", tak jak si je proutkaři představují, vlastně vůbec ani neexistují. Ve skále podzemní voda postupuje od infiltrační oblasti na temeni kopce dolů k potoku sítí vzájemně propojených puklin a v náplavech řek a potoků prosakuje propustným pórovitým prostředím. Musíte se obrátit na nějakou hydrogeologickou firmu aby situaci posoudila. Pokud jste z Prahy, nebo Středočeského kraje, anebo pokud se ve Vašem bližším okolí žádná hydrogeologická firma nenachází, můžete využít nabídky našich prací na webu http://www.geolog.cz/hydrogeolog , kde najdete i ceník, anebo se s námi spojte na mailové adrese info@aazzet.cz . Anebo zkuste nějakou hodnověrnou hydrogeologickou firmu z webu http://www.geolog.info .

Před třemi lety jsem si postavil rybníček o rozloze 800m2. Nemá stálý přítok a je napájen z meliorací a dešťové vody. Povodí nad rybníkem je tvořeno polem o rozloze 23 ha. Voda z meliorací teče jenom když taje sníh nebo je po velkém dešti a potom do týdne zmizí, což nestačí pro udržování hladiny. Chtěl jsem se zeptat jest-li je možné nad rybníkem najít pramen, který bude celoročně samospádem zásobovat rybník vodou alespoň cca. 5m3 za den. Já jsem letos podobný pramen našel v tělese hráze, ale tento pramen se mě bohužel nepodařilo stáhnout do rybníka. Pramen měl vydatnost cca. 10 m3 za den. Zkoušel jsem kopat kousek nad místem nálezu, ale žádná voda tam nebyla. Budu velice rád pokud mě nějakým způsobem poradíte.

Pane, zkuste ten "pramen" v hrázi zacpat a bude to, jako kdybyste ho nad ní našel...

Provozujeme v přízemí obecního úřadu sklářské muzeum. Před třemi léty se objevila pouze v jedné místnosti vlhkost ve zdech. Po různých zkouškách a Spolehlivé studny a vrty doporučení, kdy se nepodařilo zjistit odkud se vlhkost bere, přišel proutkař, a zjistil pravděpodobně v místnosti pramen vody. Budova je přes 150 let stará, asi bez pořádné izolace. Ten pramen pravděpodobně přichází již z cca 50m od budovy. Je možné nějakým způsobem "odklonit" tu vodu, aby nešla do té místnosti?

Kdyby to byl opravdu "pramen" podzemní vody, tak by šlo snížit její hladinu jedině neustálým čerpáním, anebo drenáží, provedenou kolem celého domu, jenomže o tomto proutkařově zjištění se dá s úspěchem pochybovat. S největší pravděpodobností jde o vodu ze střechy, nebo z prasklého okapu, která přitéká podle zdi domu k základům. Ověřte to jednoduše: změřte hladinu vody v nejbližší studni a pokud je podstatně hlouběji nežli základy stavby (u historických staveb zpravidla byly tak 40 až 60 cm, nově by měly být 90 až 120 cm, na horách max. tak 150 cm), tak prověřte: jestli nejde tráva až ke zdi, jak je sespádován terén kolem domu a v jakém stavu jsou okapy a kde z nich vytéká voda. Také se tam může dostávat pískovým ložem a zásypem nějakého nově položeného potrubí apod.

Máme svažitý pozemek, na padesáti metrech je 15 metrů převýšení. Kde si máme dát udělat studnu? Tam kde je možný přístup pro vrtnou soupravu, bychom museli buď vrtat o 15 metrů víc, bude-li tam větší pravděpodobnost nalezení pramene, anebo vrtat na nejnižším bodě pozemku a doufat, že vrt nebude příliš hluboký, protože k hladině Berounky to bude blíže?  Máme hledat odborníka, který by nám doporučil kde vrt vyhloubit?

Pozor, je pravděpodobné, že máte pozemek v nějaké Chráněné krajinné oblasti a tam musí jakoukoliv stavbu, i studny, schválit Správa CHKO. Budete muset vrtat tam, kde je to technicky možné a to pokud možno do místa, z něhož vycházejí nejvýznačnější pukliny. Obraťte na hydrogeologa. Pokud jste z Prahy, nebo Středočeského kraje, anebo pokud se ve Vašem bližším okolí žádná hydrogeologická firma nenachází, můžete využít nabídky našich prací na webu http://www.geolog.cz/hydrogeolog , kde najdete i ceník, anebo se s námi spojte na mailové adrese info@aazzet.cz . Anebo zkuste nějakou hodnověrnou hydrogeologickou firmu z webu http://www.geolog.info .

Zpět na dotazy o podzemní vodě a studnách