A až Zet RNDr. Petr Čížek - vrty, studny, hydrogeologie   Konstrukční problémy

Zpět na dotazy o podzemní vodě a studnách

 

Máme u rodinného domu kopanou studnu starou asi dva roky. Její hloubka je cca 10 metrů. Přítok je silný, odběr vody máme relativně velký. Po nějaké době, kdy si studna sedla, se nám většinou na jaře nebo při prudkých bouřích zakalí lehce voda. Když jsem to reklamoval u firmy, která mě dělala studnu, tak mě nejdříve zapěnili spoje, protože tam někde došlo k drobnému průsaku a propadu půdy a voda byla hodně zakalená. Nicméně od té doby se to občas projeví,  voda je lehce zakalená. Většinou to během dvou dnů odezní. Vypadá to, že jakmile vyčerpám obsah studně, další voda je již čistá. Mám na dně písek, spíše řečeno, řekli mě, že jsou na dně tekuté písky a že při prudkých deštích může dojít k zvíření písku. Že se s tím nedá nic dělat. Problém je v tom, že mě to občas limituje a dva dny nemohu vodu používat. Vodu nepoužívám na pití, ale stejně. Chtěl bych se zeptat, jestli to tak je, že tekuté písky na dně mě mohou dělat takovýto problém a zda neexistuje nějaké řešení.

Jestli Vám kolem studny dochází k propadu půdy, tak je problém, zřejmě se tam dělá kaverna. Buď je to tím, že jsou skruže špatně obsypané, anebo tím, že je při čerpání studny překročena kritická přítoková rychlost vody ze dna studny. Rozhodně v ní při čerpání nesnižujte hladinu více než do horní třetiny jejího vodního sloupce. Pokud na dně studny není v souladu s ČSN 75 5115 zásyp kačírkem, tak by se měl udělat a to nejlépe odstupňovaným, nejprve drobným a nad ním hrubým kačírkem o celkové mocnosti asi 0,4 m. Jestli ale je vodní sloupec ve studni tak malý, že žádné z navržených opatření neumožňuje,  tak je případ ekonomicky neřešitelný klasickou studnou, musel by se provést vrt speciální technologií. Objednejte si na nějakého jiného spolehlivého klasického studnaře, aby provedení studny posoudil. Pokud by nenašel řešení, zasílám Vám naši standardní nabídku hydrogeologických prací pro studny a Postup vrtané studny. Kdyby by měla být hloubena do zvodnělého náplavu, tak bude muset být použita velmi pomalá a drahá technologie, odhadem asi 6 až 7 tis. Kč/m + DPH.

Máme na zahradě odborně vyhloubený vrt (cca 20m). Zajímá mě jaké požadavky platí pro výstavbu betonové “jímky” okolo vrtu. Je možné jímku zapustit pod povrch země nebo je nutné mít hranu jímky nad úrovní povrchu?

Podle ČSN 75 5115 – jímání podzemní vody, která je závazná na základě vyhlášky č. 590/2002 Sb. o technických požadavcích na vodní díla, musí být manipulační šachta vrtaných studní vyvedena nejméně 0,5 m nad okolní terén a nejméně 0,3 m nad hladinu stoleté vody, musí být zajištěna proti vnikání jak povrchové, tak i podzemní vody a její hmotnost se nemá přenášet na zárubnici. Pokud nelze ve výjimečných případech vyvést manipulační šachtu vrtané studny na povrch, musí být strop šachty proveden jako vodotěsný a opatřen poklopem s vodotěsnou úpravou.  Pravda je, že existuje i mnoho vrtů ke kterým není vůbec přístup, jsou prostě ukončeny pod zemí, nějak zakryty, přehrnuty hlínou a roste na nich tráva. Ale to není povolený, ani obvyklý, nýbrž skutečně extrémně hrůzný případ.

V roce 2008 jsme koupili nový RD, který byl i v roce 2008 kolaudován. Jediný zdroj vody máme ze studny – vrt. Je nutné ke kolaudaci studny také hydrogeologický průzkum? Zatím se nám nepodařilo nikde ho získat, ke kolaudaci jsme ho nedostaly. Jediné, co nám realitní kancelář předala byl rozbor vody. Po čase jsem ale zjistila, že rozbor byl zfalšovaný. Tento rok, když přišel první větší déšť došlo ke zničení studny. Přikládám kolaudační souhlas a fotografie, co se stalo se studnou. Je možné studnu reklamovat? Prosím o zaslání kalkulace, kolik bude stát oprava studny.

Bohužel, vrt je neopravitelný, musí se udělat jiný, dráze a lépe. Problém je zřejmě v tom, že byl v poněkud složitějších podmínkách proveden co nejlevnější technologií, která ale neumožňuje provést vrt s trvalou životností a u které nelze nikdy předpovědět, kdy vezme svůj konec. Zda ho ale lze reklamovat je otázka, zřejmě byl již takto objednán jako nejlevnější. Musíte se obrátit na vodoprávní úřad MÚ Beroun, u kterého je uložena dokumentace, na základě které byl vrt vodoprávně povolen a požádat je, aby Vám ji dovolili oxeroxovat včetně textové části, výkresů a vyjádření hydrogeologa.

Dobrý den, máme novou kopanou studnu . hloubka je 5,5m a vody máme 4m . Problém je, že máme vymazanou pouze 1 skruž od vrchu, potřebuji vědět, čím můžeme vymazat ostatní 2 skruže , aby do nich nešla povrchová voda ?

To se nedá řešit vyspárováním. Voda by obtekla kolem skruží dolů. Podle ČSN 75 5115 musíte mít do vzdálenosti nejméně 0,5 m od skruží a nejméně do hloubky 2,5 m jílové těsnění. K těsnění je možno použít i jiné vhodné materiály, např. izolační fólie doplněné u povrchu a u zvodnělé vrstvy těsnícími věnci z jílu či betonu, dále betony s vodotěsnou přísadou a rychle tuhnoucí těsnící směsi apod. U domovních studní je předepsána do vzdálenosti nejméně 1 m od skruží nepropustná úprava terénu se spádem nejméně 2%, aby se ke skružím dešťová voda nedostala.

 Máme v domě starou kamennou studnu v přízemní místnosti a hladina vody je max.1 m. Studna byla překryta podlahou kterou jsme odstranili a vyčistili dno od  suti a zbytků staré dřevěné pumpy. Chtěli bychom přes studnu dát skleněnou tabuli aby sloužila jako dekorace . Vodu nebudeme nikdy používat. Původně byla voda ve studni čistá, ale po vyčištění je stále kalná proto bych se rád zeptal zda nemám něco nasypat na její dno.

Podle ČSN 75 5115 by mělo být dno studny překryto vrstvou kačírku (praného říčního štěrku) odstupňované zrnitosti, která by měla být stanovena na základě křivky zrnitosti podloží. Jde prostě o to, aby střední zrno každé vyšší vrstvy bylo nanejvýš 4x větší nežli té spodnější vrstvy. Tím se vytvoří přirozený filtr a po základním odkalení by Vám tam při rozumném čerpání žádný další kal už přitékat neměl.

Mám na pozemku vrtanou studnu ostrojenou betonovými skružemi. Tlak pramene je ale tak velký že vytlačí vodu až do úrovně terénu a vytlačuje ji otvorem ve skruži, kterým je veden rozvod do rodinného Hydrogeologie pro studny a vrty domku. Šachtice ze skruží je vystavěna nad terén, ale v hloubce cca 80 cm je provrtaná skruž a veden rozvod vody. A právě v místě provrtání dochází k odtékání vody. Čím utěsnit volný prostor mezi trubkou a skruží? Existuje něco jiného než jíl?

Pokud dochází k průtoku artézské vody mezi zárubnicí a horninou, byla studna zřejmě provedena technologií nevhodnou pro dané podmínky. Obvyklým řešením je tlakové zhlaví na ocelové výstroji zacementované až do artézského stropu tlakové zvodně. Pokud byla studna vyhloubena jako průzkumný vrt, obraťte se na jejího odpovědného řešitele, pokud byla vyhloubena jako povolená stavba, obraťte se na autorizovaného inženýra z oboru vodohospodářských staveb který zpracoval její projekt pro územní a vodoprávní řízení a na odpovědného řešitele - hydrogeologa, který se vyjadřoval k jejímu povolení k nakládání s podzemními vodami. Pokud nikdo takový neexistuje a jde o nepovolenou stavbu, obraťte se na nějakou blízkou hydrogeologickou firmu aby Vám vypracovala návrh sanace vzniklé situace a navrhla Vám firmu, která by byla schopná ji provést. Kdyby odtokem artézské vody došlo k poklesu jejího tlaku a ke snížení vydatnosti třeba i vzdálených studní, byl byste povinen všem jejich majitelům uhradit vzniklou škodu.


Mám novou vrtanou studnu. Vrt široký 250 mm, pažení 150 mm, obsypáno praným kačírkem, do 5 metrů těsněna bentonitem. Problém je v tom, že voda samovolně vytéká skrz zeminu okolo pažení na povrch. Pokud čerpám, voda přestane vytékat a zmizí. V opačném případě se opět dere na povrch (stříká nad povrch). Dá se tento problém odstranit? (vybetonovat dno, atd.)

Obvyklým řešením je tlakové zhlaví na ocelové výstroji zacementované až do artézského stropu tlakové zvodně. Nápravu této závady bude muset podle konkrétních hydrogeologických podmínek navrhnout ten odpovědný řešitel geologických prací z oboru hydrogeologie, anebo ten autorizovaný inženýr pro obor vodohospodářských staveb, který studnu a její vystrojení navrhoval. Pokud nikdo takový neexistuje a jde o nepovolenou stavbu, obraťte se na nějakou blízkou hydrogeologickou firmu aby Vám vypracovala návrh sanace vzniklé situace a navrhla Vám zeměvrtnou firmu, která by byla schopná ji provést. Kdyby odtokem artézské vody došlo k poklesu jejího tlaku a ke snížení vydatnosti třeba i vzdálených studní, byl byste povinen všem jejich majitelům uhradit vzniklou škodu. Pokud jste z Prahy, nebo Středočeského kraje, anebo pokud se ve Vašem bližším okolí žádná hydrogeologická firma nenachází, můžete využít nabídky našich prací na webu http://www.geolog.cz/hydrogeolog , kde najdete i ceník, anebo se s námi spojte na mailové adrese info@aazzet.cz . Také můžete zkusit nějakou hodnověrnou hydrogeologickou firmu z webu http://www.geolog.info .

Spolehlivé studny a vrtyNechal jsem si vyvrtat studnu hlubokou 28 m, která je vystrojena potrubím o průměru 125 mm na podzim minulého roku. V tomto roce na jaře jsem tuto troubu obkopal do hloubky cca 170 cm, za účelem umístění vnějšího pláště studny. Tehdy jsem zjistil, že vrt je proveden šikmo a to cca 7 stupňů od kolmo osy. Je to důvod k reklamaci nebo je to v "normě"? Jaké důsledky to může mít při čerpání vody?

Norma to úplně striktně neřeší. Podle článku 5.3.4.2 má být sice osa zárubnice svislá a přímá, ale ono to  prostě nejde běžným způsobem udělat. I u vrtů prováděných pomocí těžké techniky dochází k odklonu od svislice při zastižení ukloněné pevné horninové desky a  levné vrty, prováděné pomocí lehkých lomařských vrtaček, které skáčí jako koza, jsou k tomu ještě mnohem náchylnější. Také Vám ale mohla stočit vrt nějaká málo odolná výplň uvnitř tektonické poruchy, ze které Vám do vrtu teče voda. Nejrozumnější radou která mě napadá je, abyste nepoužíval vibrační čerpadlo (Malyš a pod.). Mohlo by svými vibracemi zárubnici vrtu probrousit, vykutat si skrz ní díru do porušené horniny a v ní se zpříčit. Kupte si malou rotačku, nebo vřetenové čerpadlo. 

Vloni jsem si nechal udělat vrt průměr 140/110 s ocelovou pažnicí, protože bylo vrtáno do jílu.Vrt je hluboký 24 metrů a není dovrtán do tvrdého podloží. Bylo mi řečeno, že se při čerpání voda vyčistí a vrt získá větší vydatnost. Vrt za 40 minut vyčerpám malyšem . Chtěl jsem se zeptat zdali tento vrt je vyhovující pro RD s 4 osobami? A jestli se s ním dá ještě něco dělat?

Vámi popsaný vrt neodpovídá ČSN 75 5115 a obecným technickým požadavkům pro studny. Obraťte se na nějakou blízkou hydrogeologickou firmu, aby Vám navrhla studnu. Pokud jste z Prahy, nebo Středočeského kraje, anebo pokud se ve Vašem bližším okolí žádná hydrogeologická firma nenachází, můžete využít nabídky našich prací na webu http://www.geolog.cz/hydrogeolog , kde najdete i ceník, anebo se s námi spojte na mailové adrese info@aazzet.cz . Také můžete zkusit nějakou hodnověrnou hydrogeologickou firmu z webu http://www.geolog.info aby vrt připravila a doporučila dodavatele, který má do Vašich podmínek vhodnou technologii. Bude ale zřejmě podstatně hlubší a současně nejméně 2x dražší za metr.

Napište mi prosím, jak by měl vypadat vrt pro umístění dvou čerpadel (jednalo by se o společný vrt dvou sousedů, pouze rozvody a čerpadlo by měl každý své), je to vůbec možné ?? Spoluvlastnictví studny by bylo ošetřeno smluvně, umístění na hranici pozemku.

Bohužel, vrty obvykle nemají takový průřez, aby do nich mohla být umístěna dvě ponorná čerpadla. Protože jejich provoz obvykle vyžaduje velké snížení hladiny, nelze u nich použít dvě samonasávací čerpadla se samostatnými koši. Musíte mít společné ponorné čerpadlo a buď společnou tlakovou nádobu, anebo vodojem se dvěma samostatnými darlinky.

 

Zpět na dotazy o podzemní vodě a studnách