A až Zet RNDr. Petr Čížek - vrty, studny, hydrogeologie   Zrušení studny

Zpět na dotazy o podzemní vodě a studnách

 

Je nejaky zakon o zruseni studny, anebo se muze zrusit bez jakehokoliv povoleni ?Study a vrty a zdroje tepla pro tepelná čerpadla země voda, hydrogeologie

Studna je stavba, proto se k jejímu zrušení vyžaduje rozhodnutí vodoprávního úřadu o odstranění stavby. Vodoprávním úřadem je úřad obce s rozšířenou působností. Na studnu se vztahují obecná pravidla o odstraňování staveb podle §128 zákona č.  183/2006 Sb. a závazná technická norma ČSN 75 5115. Podrobnosti Vám sdělí a formulář žádosti Vám vydá  výše uvedený vodoprávní úřad.
Pokud Vaše studna obsahuje asbest (např. některé vrty se vystrojovaly osinkocementovou trubkou) tak viz naší odpověď na následující dotaz.

Chceme stavět RD na pozemku kde se nachází stará vrtaná studna pažená eternitovou/azbestovou rourou. V územním rozhodnutí je napsáno, že původní vrt musí být zlikvidován. Dále, že zásobování pitnou vodou bude z nově vybudovaného hloubkového vrtu cca. 30m. Můžeme odstranit původní vrt pažený eternitovou/azbestovou rourou svépomocí ? Existuje nějaký návod (postup) na odstranění vodního díla (studny) ?

V žádném případě, odstranění stavby obsahující azbest smí provést pouze oprávněná firma. U studní obsahujících asbest (vrty s osinkocementovou pažnicí) zajistí provádění dozoru osobou, která má k vedení takové stavby oprávnění podle zvláštního předpisu. Napřed musí proběhnout vodoprávní řízení o odstranění stavby, ke kterému musí připravit dokumentaci inženýr s autorizací pro obor vodohospodářských staveb. Postup je v odpovědi na první dotaz v této stránce nahoře.

Máme studnu v ochranném pásmu stupně IIA zřídelní oblasti minerálních vod, kterou potřebujeme kvůli nové výstavbě zrušit. Příslušný vodoprávní úřad požaduje hydrogeologické posouzení likvidace vodního díla. Je požadavek oprávněný a posouzení skutečně nutné?

Ano, vyžaduje to zákon o vodách a stavební zákon. Postup je v odpovědi na první dotaz v této stránce nahoře.

 Jak postupovat při likvidaci kopané studny? Studna (hloubka cca 10 m) je umístěna ve sklepě rodinného domu. Umístěním studny do sklepních prostor způsobil předešlý majitel nemovitosti stále přetrvávající ( v období dešťů i zvyšující ) vlhkost v objektu. Relativní vlhkost se v objektu pohybuje v rozmezí 58 až 76% (měřeno kalibrovaným měřícím přístrojem).

Musíte podat žádost o povolení k odstranění stavby na vodoprávní úřad a doložit jí projektovou dokumentací zpracovanou autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby. Postup je v odpovědi na první dotaz v této stránce nahoře. Upozorňuji ale, že by měl ve Vašem vlastním zájmu měl napřed posoudit hydrogeolog, jestli jejím zlikvidováním a nebo ukončením jejího čerpání nedojde k zatopení sklepa. A inženýrský geolog by se Vám měl vyjádřit k tomu, jestli vzestupem hladiny podzemní vody nedojde k narušení základové půdy a ke stavebním poruchám domu. Zkuste nějakou hodnověrnou firmu z webu http://www.geolog.cz/geologie .

 Za jakých podmínek je možno zrušit (zasypat) stávající funkční studnu ? Studna je na pramenech jiných studen, které se používají. Hydrogeologie pro studny a vrty

Sdělení, že je studna na pramenech jiných studní je z odborného hlediska nesmysl. Situaci nemůže posuzovat proutkař, musí ji posoudit hydrogeolog s osvědčením o odborné způsobilosti od ministerstva životního prostředí. Zákonný postup při rušení studny je v odpovědi na první dotaz na této stránce nahoře.U studní obsahujících asbest (vrty s osinkocementovou pažnicí) zajistí provádění dozoru osobou, která má k vedení takové stavby oprávnění podle zvláštního předpisu. V nutných případech (studna ohrožující život či zdraví osob nebo zvířat, anebo majetek třetích osob, studna se zrušeným stavebním povolením) úřad nařídí vlastníku její odstranění. U studny prováděné anebo provedené bez rozhodnutí vodoprávního úřadu úřad zahájí řízení o jejím odstranění. Pokud stavebník nebo vlastník požádá o její dodatečné povolení a předloží podklady ve stejném rozsahu jako k žádosti o stavební povolení, úřad přeruší řízení o odstranění stavby a vede řízení o podané žádosti.Bude-li studna dodatečně povolena, řízení o odstranění stavby zastaví. Účastníky řízení jsou vždy majitelé sousedních pozemků a staveb na nich, obec a také každý kdo prohlásí, že by mohl být vydaným rozhodnutím omezen ve svých právech či povinnostech – dokud se neprokáže opak.

Koupili jsme rodinný dům a v místě, kde chceme přistavět pokoj, je kamenná studna. Hledala jsem všude,ale nikde jsem nenašla jak se dá studna zrušit. Můžete mi prosím poradit,jestli to vůbec jde a pokud ano,na koho se máme obrátit?

Musíte požádat o povolení k odstranění stavby vodoprávní úřad  „obce s rozšířenou působností“. Vyžádejte si tam tiskopis žádosti. Jako podklad budou pravděpodobně požadovat hydrogeologický posudek a dokumentaci vypracovanou autorizovaným inženýrem pro obor vodohospodářské stavby. Pokud jste z Prahy, nebo Středočeského kraje, anebo pokud se ve Vašem bližším okolí žádná hydrogeologická firma nenachází, můžete využít nabídky našich prací na webu http://www.geolog.cz/hydrogeolog , kde najdete i ceník, anebo se s námi spojte na mailové adrese info@aazzet.cz . Jinak můžete zkusit nějakou hodnověrnou hydrogeologickou firmu z webu http://www.geolog.cz/geologie .


Zpět na dotazy o podzemní vodě a studnách