A až Zet RNDr. Petr Čížek - vrty, studny, hydrogeologie   Legalizace nepovolené studny

Zpět na dotazy o podzemní vodě a studnách

 

Které studny jsou povolené? Naše standardní odpověď je tato:

Odběry vod ze všech tzv. historických studní (vybudovaných před rokem 1955)jsou považovány za povolené až do 1.1.2008. Dále záleží na tom, jestli jejich majitelé používají studnu pouze pro domácnost, anebo také pro účely podnikání. V prvním případě jde o studny individuálního zásobování vodou a pro ty není třeba žádat o nové povolení. Jste však povinen si pořídit a uchovávat dokumentaci skutečného stavu studny. Tu si můžete nakreslit i sám.Ve druhém případě stanoví článek II odst. 2 zákona č. 20/2004 Sb. , že platnost povolení k odběru podzemních vod zaniká nejpozději dnem 1. ledna 2008, pokud nezanikne uplynutím doby, na kterou byla udělena, je-li tato doba kratší. Nepovolené studny vybudované od roku 1955 včetně, jsou nepovolenou stavbou. "Povolení" od starosty není povolením, studny povoloval úředním rozhodnutím stavební úřad, stavební komise, nebo vodohospodářský odbor.

Jaký je standardní postup při legalizaci nepovolené studny? Naše standardní odpověď je tato:

Při zjištění nepovolené studny musí vodoprávní úřad zahájit řízení o odstranění nepovolené stavby.studny vrty a zdroje tepla pro tepelná čerpadla země voda Podle §129 zákona č. 183/2006 Sb. ji lze dodatečně povolit, pokud stavebník nebo vlastník prokáže, že není umístěna v rozporu se záměry územního plánování, není na pozemku, kde to zvláštní předpis zakazuje a není v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu nebo s veřejným zájmem chráněným zvláštními předpisy. Jestliže stavebník nebo vlastník požádá o její dodatečné povolení a předloží podklady ve stejném rozsahu jako k žádosti o stavební povolení, vodoprávní úřad přeruší řízení o odstranění stavby a vede řízení o podané žádosti. V řízení postupuje přiměřeně i podle ustanovení pro územní řízení o povolení stavby a účastníky řízení jsou osoby, které by jimi byly při územním řízení. Musíte začít podáním Žádosti o vydání dodatečného stavebního povolení studny a nakládání s podzemní vodou na místně příslušný vodoprávní úřad obce s rozšířenou působností. K žádosti podané na formuláři, který Vám vydá, je povinnou přílohou dokumentace zpracovaná autorizovaným inženýrem pro obor vodohospodářských staveb. K tomu se přikládá Vyjádření odborně způsobilé osoby (hydrogeologa). Pokud jste z Prahy, nebo Středočeského kraje, anebo pokud se ve Vašem bližším okolí žádná hydrogeologická firma nenachází, můžete využít nabídky prací naší firmy na webu http://www.geolog.cz/hydrogeolog , kde najdete i ceník, anebo nám o něj napsat na mailovou adresu info@aazzet.cz . Pro nepovolené studny provedené od roku 2007 včetně, tyto práce neděláme, obraťte se laskavě na tu zeměvrtnou firmu, která Vám vrt bez povolení provedla. 

Chtěla bych se zeptat ohledně posudku hydrogeologa na stavbu vodního díly. Když hydrogeolog dokládá k žádosti o povolení studny svůj posudek, vypracovává ho pouze z map nebo je jeho návštěva na místě stavby a návštěva sousedních studen před vypracováním posudku nutná?

Záleží na tom k jaké fázi záměru se ke studni vyjadřujeme. Jestliže mám klientovi říci jak by měla být v daném místě studna konstruována a s jakou investicí tedy musí počítat, pokud si nechce koupit jiný pozemek, tak to většinou stačí z map a blízkých vrtů. Teprve když se rozhodne pro studnu, tak musím navštívit a zjistit, jestli je všechno skutečně tak jako v papírech a jestli té stavbě něco nebrání. Obdobně ani nemusím místo navštívit, jestliže dělám oponentní posudek na již vydaný písemný posudek, obsahující zjevné profesní chyby. Pokud se ale sám vyjadřuji k případné legalizaci nějaké již provedené studny, musím ji vidět v každém případě. I kdyby neovlivňovala nějak zjevně okolní studny, tak může mít odchylky od ČSN 75 5115 Jímání podzemní vody, které mohou způsobit znečištění jímané, nebo i podzemní vody, anebo kvůli použitému materiálu vyloučit její používání pro pitnou vodu. Pravda je, že ve středočeském kraji existuje přinejmenším jedna s.r.o., prodávající korespondenčně kladné posudky na dodatečnou legalizaci studní jenom na základě dotazníku vyplněného jejím majitelem. Je to určitě výborný kšeft, ale zároveň i ostuda profese. Bohužel s tím nemůžeme nic dělat, protože žádná geologická komora neexistuje.

Před 15 lety jsem si provedl na vlastní náklady vyvrtání a vypažení studny do hloubky 18.metrů na vlastním pozemku a bez povolení. Jak mám v současné době postupovat a celou záležitost zlegalizovat .Co má dělat soused, který s mým souhlasem odebírá vodu z tohoto vrtu do rekreační chalupy?

Musíte požádat vodoprávní úřad o její dodatečné povolení (viz naše standardní odpověď na této stránce nahoře). Až budete žádat o povolení k odběru podzemní vody, žádejte o povolení k jejímu odběru pro potřebu obou objektů, Vašeho i sousedova.

Asi 2roky máme bez povolení vybudovanou studnu pro rekreační účely.Voda není pitná.Studna má hloubku asi 7 m, průměr1m. Zajímalo by nás,co vše udělat proto,abychom ji mohli zlegalizovat.

Viz naše standardní odpověď na této stránce nahoře

Dostali jsme darem pozemek, na kterém je studna. Jak lze zjistit, jestli byla její stavba povolena nebo ne?  Studna je na pozemku asi 60 let. Pokud by nebyla povolena , platí nějaká promlčecí lhůta nebo ji musím nějak přihlásit a jak a kde?

Vaše studna nejspíš pochází z doby před rokem 1955.  Pokud z ní používali vodu vodu jen pro domácnost - i rekreační a ne pro nějakou živnost, tak se na ní v tom případě hledí jako na zkolaudovanou a s povolením odběru podzemní vody.

Co musím udělat (mimo variantu nekoupit), pokud chci koupit pozemek s objektem, kde je studna pořízená cca před 15 až 20-ti lety. Objekt tuto studnu využívá jako jediný zdroj pitné vody, ale neexistuje na ni žádná dokumentace. 

Nejrozumnější by bylo, kdyby předtím sám současný majitel domu požádal o dodatečné povolení studny. Pokud by to nebylo schůdné řešení, zjistěte si na stavebním úřadě, jestli je existence domu a studny na něm v souladu s územně plánovací dokumentací. Pokud je to v pořádku a budete o dodatečné povolení studny žádat sama, nechte kupní smlouvu vypracovat u právníka s tím, že u něj budou po dobu správních řízení o studni peníze deponovány a pokud úřady studnu nepovolí, přestane být smlouva platnou. Jinou věcí je technický stav té studny, její vydatnost a kvalita vody. Ale to patří do jiných rubrik.

 

 

Na zahrádkářské kolonii máme všichni narážené studny.To je špice na 5/4" trubce  a  ruční pumpa NP 75. Musím mít k této jednoduché studni stavební povolení?

Samozřejmě, jako na každou jinou studnu. Je to vodní dílo - studna, protože slouží k nakládání s podzemní vodou. Má speciální název - trubková studna a k její realizaci se vyžaduje územní rozhodnutí o umístění stavby a vodoprávní rozhodnutí o povolení k odběru podzemní vody a ke stavebnímu povolení studny. A podle stavebního zákona ji nesmíte narazit Vy sám svépomocí, nýbrž jedině studnařská firma.

Chci stavět rodiný dům. Na pozemku který jsem koupil je studna, která byla postavena před rokem 1950. Nikdo ji oficiálně již nevyužívá a nikde neni hlášená. Tato studna dřív patřila k sousednímu pozemku. Tuto studnu bych chtěl použít jako zdroj pitné vody pro nový RD. Chci prostě tuto studnu zapsat do projektové dokumentace jako zdroj pitné vody pro domácnost. Co potřebuji, abych tak mohl učinit??Jak nejednodušeji postupovat abych studnu mohl takto využívat a neměl problémy na stavebním úřade s povolením stavby RD?

Musíte na vodoprávním úřadě pověřené obce požádat o povolení k nakládání s vodami - k odběru podzemní vody z předmětné studny. Podle vodního zákona je podkladem k povolení k nakládání s podzemními vodami vyjádření odborně způsobilé osoby, nerozhodne-li ve výjimečných případech vodoprávní úřad jinak. Odborně způsobilou osobou se rozumí hydrogeolog s osvědčením MŽP ČR, že je odborně způsobilý projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce z oboru hydrogeologie. V tomto daném případě zřejmě studnu nejprve posoudí z hlediska jejího zřejmého stavebního stavu a z hlediska zatíženosti jejího povodí a potom z ní nechá udělat čerpací zkoušku, v jejímž závěru budou odebrány vzorky na úplný rozbor pitné vody podle vyhlášky MZd ČR č. 252/2004 Sb. (cena asi 6.500,- Kč). Celkovou cenu odhaduji na 20 až 30 tisíc, podle nutné délky čerpání, kterou musí podle místních podmínek stanovit hydrogeolog. Pokud jste z Prahy, nebo Středočeského kraje, anebo pokud se ve Vašem bližším okolí žádná hydrogeologická firma nenachází, můžete využít nabídky prací naší firmy na webu http://www.geolog.cz/hydrogeolog , kde najdete i ceník, anebo nám o něj napsat na mailovou adresu info@aazzet.cz .

Je potřeba přihlásit studnu když mám domek po rodičích od roku 1986 a v odhadu byla studna uvedena domek je v odhadu v roce 1986 označen jako 90 let starý a vždy tam studna byla uváděna

Ne.Jste však povinen si pořídit a uchovávat dokumentaci skutečného stavu studny. Tu si můžete nakreslit i sám.

V loňském roce jsem si na soukromém pozemku v zahrádkářské kolonii narazil 1" trubku do hloubky asi 7m. Je nutné nahlásit tuto tzv.studnu kde se nejedná o pitnou vodu? Voda je mastná a po krátké době zčervená takže se dá použít jen ve výjimečných případech k zálivce květin.

Ano. Je to vodní dílo - studna, protože slouží k nakládání s podzemní vodou. Má speciální název - trubková studna a k její realizaci se vyžaduje územní rozhodnutí o umístění stavby a vodoprávní rozhodnutí o povolení k odběru podzemní vody a ke stavebnímu povolení studny. A podle stavebního zákona ji nesmíte narazit Vy svépomocí, nýbrž studnařská firma.

Bydlíme v domě, který byl postaven v r. 1875, na nádvoří je studna. Dům zakoupili prarodiče v 50. letech, kteří v současné době již nežijí. Od studny není žádná dokumentace. Jaké doklady musím předložit odboru životního prostředí MÚ, aby odebírání vody ze studny bylo legální dle zákona č. 254/2001?

Pokud tu studnu nevyužíváte i pro nějakou živnost nebo pro sousedy, tak jste povinen jenom si pořídit a uchovávat dokumentaci skutečného stavu studny. Tu si můžete nakreslit i sám. Jinak postupujte podle naší standardní odpovědi, kterou uvádíme  na této stránce nahoře.

Koupil jsem pozemek kde je standardní studna, ale není nikde zaevidována. Je mojí povinností provést kroky související s jejím ohlášení ? Pokud ano, můžete mě prosím poradit jakou cestou ? Skutečností je, že ji nemíním používat jako zdroj pitné vody a není napojena na rozvod vody.

Spolehlivé studny a vrtyOdběry vod ze všech tzv. historických studní (vybudovaných před rokem 1955) jsou považovány za povolené až do 1.1.2008. Dále záleží na tom, jestli jejich majitelé používají studnu pouze pro domácnost, anebo také pro účely podnikání. V prvním případě jde o studny individuálního zásobování vodou a pro ty není třeba žádat o nové povolení. Ve druhém případě stanoví článek II odst. 2 zákona č. 20/2004 Sb. , že platnost povolení k odběru podzemních vod zaniká nejpozději dnem 1. ledna 2008, pokud nezanikne uplynutím doby, na kterou byla udělena, je-li tato doba kratší. Nepovolené studny vybudované od roku 1955 včetně, jsou nepovolenou stavbou.Podle §129 zákona č. 183/2006 Sb. je lze dodatečně povolit, pokud stavebník nebo vlastník prokáže, že není umístěna v rozporu se záměry územního plánování, není na pozemku, kde to zvláštní předpis zakazuje a není v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu nebo s veřejným zájmem chráněným zvláštními předpisy. Jestliže stavebník nebo vlastník požádá o její dodatečné povolení a předloží podklady ve stejném rozsahu jako k žádosti o stavební povolení, stavební úřad přeruší řízení o odstranění stavby a vede řízení o podané žádosti. Bude-li stavba dodatečně povolena, řízení o odstranění stavby zastaví. Je-li předmětem dodatečného povolení studna již dokončená, může v něm stavební úřad vyjádřit souhlas s jejím užíváním. Speciálním stavebním úřadem pro studny je vodoprávní úřad, avšak povolení může vydat jen se souhlasem obecného stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí. Příslušným vodoprávním úřadem je pro studny individuálního zásobování vodou úřad pověřené obce, pro ostatní studny úřad obce s rozšířenou působností. Pokud jste z Prahy, nebo Středočeského kraje, anebo pokud se ve Vašem bližším okolí žádná hydrogeologická firma nenachází, můžete využít nabídky našich prací na webu http://www.geolog.cz/hydrogeolog , kde najdete i ceník, anebo se s námi spojte na mailové adrese info@aazzet.cz . Jinak můžete zkusit nějakou hodnověrnou hydrogeologickou firmu z webu http://www.geolog.cz/geologie .

Máme studnu na pozemku, náležícímu k rekreační chatě. Pozemek pořídil můj děda v roce 1939 a studnu nechal vyhloubit v roce 1940. Ke stavbě studny není z minulosti žádný doklad, ale o historické existenci studny jsem schopen podat místopřísežné prohlášení a doložit svědectvím sousedů. Žádám Vás o vyjádření, zda v tomto případě je nutné dodatečně povolit studnu.

Určitě ne, nanejvýš si o tom můžete pro klid a památku potomků sepsat místopřísežné prohlášení a nechat si na něm Váš podpis úředně ověřit. Jste ale povinen si pořídit a uchovávat dokumentaci skutečného stavu studny. Tu si můžete nakreslit i sám, účast autorizované osoby při zpracování dokumentace skutečného stavu zákon nevyžaduje.

Zpět na dotazy o podzemní vodě a studnách