RNDr. Petr Čížek A až Zet - vrty, studny, hydrogeologie   Vsaky a domovní čističky

Zpět na dotazy o podzemní vodě a studnách

Jaký je přesný a nejlepší postup v ověření, zda je na pozemku možné vybudovat vsakovací studnu ? Existují nějaké volně přístupné geologické mapy určitých oblastí, kde by se toto dalo ověřit ?  Jsou nějaké obecně platné normy na stavbu této jímky ? Mám tím na mysli vzdálenost od vodních toků, sousedních pozemků, druh podloží, atd. ?

Podle vodního zákona je vsakování odpadních vod do vod podzemních možné jenom ve výjimečných případech a to jen z individuálních rodinných domků či chat. Vsakovací objekty budou vodními díly. Je na ně třeba územní rozhodnutí, vodoprávní rozhodnutí o nakládání s vodami a stavební povolení, vše obdobně jako u studny. K územnímu a vodoprávnímu řízení musí vypracovat dokumentaci autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby. K povolení nakládání s podzemními vodami (vypouštění odpadních vod do vod podzemních) je třeba vyjádření hydrogeologa s osvědčením o odborné způsobilosti od Ministerstva životního prostředí, který by se měl řídit podle Metodiky vydané Českou asociací hydrogeologů (ČAH). Pokud jste z Prahy, nebo Středočeského kraje, anebo pokud se ve Vašem bližším okolí žádná hydrogeologická firma nenachází, můžete využít nabídky našich prací na webu http://www.geolog.cz/hydrogeolog , kde najdete i ceník, anebo se s námi spojte na mailové adrese info@aazzet.cz . Jinak můžete zkusit nějakou hodnověrnou hydrogeologickou firmu z webu http://www.geolog.info

 

Plánujeme stavbu rodinného domu v lokalitě, kde si musíme řešit odvod dešťových vod na vlastním pozemku a nesmíme dešťové vody odvádět do veřejné kanalizace. Dle hydrogeologického posouzení bylo doporučeno utrácení dešťových vod pomocí vsakovacích studní hlubokých 4,5 – 5 m. Hladina spodních vod byla naražena v hloubce 6 m p.t. Do hloubky cca 4,5 m pod terénem je vrstva písčitých jílů, níže pak vrstva fluviálních písků až štěrkopísků. Chtěl bych se Vás zeptat, zdali je možné vybudovat studnu, ve které by byla stálá hladina vody a do této studny by byla odváděna voda dešťová. Z této studny bychom pak odebírali užitkovou vodu (pro WC, zalévání apod.). Voda odváděná do studně by byla pouze ze střechy objektu, nikoliv ze zpevněných ploch. Neuvažujeme o tom, že by voda byla užívána jako pitná vzhledem k tomu, že se pozemek nachází v lokalitě, kde v minulosti byla zemědělská činnost a voda obsahuje fekální částice.

V žádném případě. Odporuje to vodnímu zákonu a obecným podmínkám pro výstavbu, podle kterých je závazná ČSN 75 5115 - jímání podzemní vody platné od června 2010 a vlastně nevyhovovaly ani její předchůdkyni z roku 1993 ČSN 75 5115 - studny individuálního zásobování vodou.Konstrukce a provedení studny musí zabraňovat vnikání dešťové vody a nečistot do studny. Dále: přinejmenším na počátku deště odpovídá dešťová voda definici odpadních vod podle §38 zákona č. 254/2001 Sb. a jejich přímé vypouštění do vod podzemních nelze podle odstavce 4 povolit. Vypouštění odpadních vod neobsahujících nebezpečné závadné látky, nebo zvlášť nebezpečné závadné látky (§39 odst. 3) do půdních vrstev, z nichž by mohly do vod podzemních vniknout, lze povolit jen výjimečně z jednotlivých rodinných domů a staveb k individuální rekreace na základě posouzení jejich vlivu na jakost podzemních vod. Pokud máte dostatečně velký pozemek, zřiďte si na využívání dešťové vody podzemní cisternu umístěnou tak, aby se přetok zlikvidoval přelitím na pozemek s využitím ustanovení §21 odst. 3 vyhlášky č. 501/2006 Sb.: "Vsakování dešťových vod na pozemcích staveb pro bydlení je splněno [§20 odst. 5 písm. c)], jestliže poměr výměry části pozemku schopné vsakování dešťové vody k celkové výměře pozemku činí v případě a) samostatně stojícího rodinného domu a stavby pro rodinnou rekreace nejméně 0,4, b) řadového rodinného domu a bytového domu 0,3."

Mám rodinný dům cca z r. 1930 se studnou a trativodem, dnes však nevím zda to dříve proběhlo nějakým stavebním povolením či ohlášením. Mohu to někde zjistit, nebo je lépe požádat o povolení bez ohledu na minulost? Jaké je číslo toho zákona či vyhlášky MZČR?

Se studnou nic provádět nemusíte, aleVáš trativod je od 1. ledna 2008 nelegální. Příslušným vodoprávním úřadem je úřad obce s rozšířenou působností. Posoudit, jestli legalizaci Vašeho trativodu něco evidentně nebrání a připravit návrh průzkumu, nebo přímo dokumentace pro dodatečné povolení trativodu musí hydrogeolog ve spolupráci s autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby. Pokud jste z Prahy, nebo Středočeského kraje, anebo pokud se ve Vašem bližším okolí žádná hydrogeologická firma nenachází, můžete využít nabídky našich prací na webu http://www.geolog.cz/hydrogeolog , kde najdete i ceník, anebo se s námi spojte na mailové adrese info@aazzet.cz . Jinak můžete zkusit nějakou hodnověrnou hydrogeologickou firmu z webu http://www.geolog.cz/geologie .

Ráda bych věděla logiku vodního zákona § 8 odst.1 písm.c Jsme penzisti žijící na vesnici bez kanalizace a tak jsme se rozhodli udělat ČOV. Všechna povolení o vypouštění vody z čističky do potoka již máme, ale nyní nastal problém. MÚ Beroun ŽP po nás žádá potvrzení od ČHMÚ o průtoku vody potokem. Po telefonickém rozhovoru jsem se dozvěděla, že toto potvrzení stojí 2600 korun. Nevidím logiku v tom, když chceme zlepšit životní prostředí a projekt na čističku nás stál 3200,00 korum, proč za jeden údaj máme zaplatit 2600 korun. Proč si MÚ nevyžádá tento údaj od ČHMÚ sám a nepoužívá jej pro ostatní žadatele v obci. Děkuji za brzkou odpověď.

To by starostovi bez rozhodnutí zastupitelstva při finanční kontrole neprošlo. Otázkou spíše je, jak vůbec mohl být ten projekt čističky vypracován, když se nezabýval klíčovou otázkou, jestli z ní někdy bude možné dovolit vypouštění odpadní vody do vodoteče. A k tomu je potřeba znát jednak průtok potoka u Vašeho domu a jednak kvalitu vody v něm. Je ovšem logické, že by v tom případě nemohl stát jenom 3 tisíce korun. Zdá se, že Vám chytrá firma prodala za tři tisíce  formulář, do kterého dopsala jenom Vaše jméno a adresu.

Zpět na dotazy o podzemní vodě a studnách