A až Zet RNDr. Petr Čížek - vrty, studny, geologie   Spory s dodavateli

Zpět na dotazy o podzemní vodě a studnách

 

Nechali jsme si nechali udělat vrt, jeho hloubka byla 30 m. Fungoval perfektně, vody bylo dostatek. Pak nás jednou před povodněmi požádal soused, který stavěl, zda bychom mu vrt nemohli zapůjčit, i souhlasili jsme. Prozatím jsme vodu z vrtu neměli zavedenou do domu, sloužil jenom ke stavebním účelům. Sousedovi jsme poskytli vrt - stavěl a potřeboval vodu, on si do něj dal své vlastní čerpadlo a několik týdnů čerpal bez problémů. Pak ale nevíme co se stalo, bylo to právě po povodních nemohl vyndat své čerpadlo. Čerpadlo uvízlo v osmi metrech pod povrchem. Zkoušeli jsme všechno možné profouknout vrt několika atmosférami tlaku vzduchu, vytáhnout čerpadlo, sťuknou čerpadlo dolů. Nic se nám nepovedlo. Nevíme co se stalo existují dva názory:
1) soused byl nepořádný nesesvorkoval dostatečně kabel,lanko a hadici. A něco z toho se mu dostalo do prostoru mezi trubku vrtu a čerpadlo a to se zaseklo a nešlo vyndat.
2)v době povodní se nám vrt zavalil v důsledku zvýšené hladiny spodní vody (tzn.došlo ke zmáčknutí nebo deformaci trubky ve vrtu) a čerpadlo uvízlo.
Firma co nám vrtala se přiklání k prvému názoru a nechce s tím nic mít. Soused se přiklání ke druhému názoru a taktéž s tím nic nechce mít. Kdo se s tímto již setkal a mohl by nám poradit, co máme dělat dál. Existuje nějaká záruka na vrt?

Domnívám se, že tlak mělké podzemní vody způsobil vyjetí bloku horniny ze stěny vrtu a ta rozmáčkla tenkostěnnou (2,5 mm) umělohmotnou trubku, kterou byl vyvložkován. Jediným řešením je nový vrt, ale přizpůsobený geotechnickým podmínkám Vašeho pozemku. U maloprůměrových vrtů hloubených lomařskou vrtačkou, anebo jiným jednoduchým zařízením nelze vytvořit vrt odolný proti zemnímu tlaku. Je otázkou pro právníka, jestli lze u náhražkového výrobku, který jste si objednali, protože stojí jen 50 až 75 % ceny vrtu odpovídajícího normě, požadovat záruku na vlastnost, kterou už od samého počátku mít nemohl. Na druhou stranu vrtaná studna je stavbou, takže aby mohla získat stavební povolení,  tak autorizovaný inženýr, který připravoval předepsanou dokumentaci, v ní někde musel napsat a potvrdit svým podpisem a kulatým razítkem, že je stavebně pevná.

 

Minulý rok jsme si nechali vykopat studnu. Podle smlouvy se mělo jednat cca o 18m s tím, že dílo budu dokončeno do cca 1 měsíce. Rok uběhl, na pozemku máme 30m díru a voda nikde. Majitel firmy pořád slibuje, že dílo dokončí, ale během posledního roku se na studnu nebyl ani podívat. Je v tomto případě možné odstoupit od smlouvy, nebo ho jiným způsobem donutit k činnosti? Ve smlouvě o dílo o tomto není ani zmínka. Dále by mě zajímalo, jak má taková studna vlastně vypadat. Ta naše vypadá jako „trychtýř“ (tj. nahoře skruže cca 1,2m a v hloubce 30m jsou poloviční – nemělo by to být obráceně?).

Hloubení Vaší studny nesmělo být započato bez územního a vodoprávního rozhodnutí vydaného na základě dokumentace vypracované autorizovaným inženýrem pro obor vodohospodářských staveb a vyjádření odpovědného řešitele geologických prací z oboru hydrogeologie, opatřené jejich podpisy a kulatými razítky a bez projektu zpracovaného báňským projektantem, protože se jedná o drobné podzemní dílo. Na tyto osoby zřejmě budete muset směřovat Vaši reklamaci. Pochybením prováděcí firmy je, že podle báňských předpisů měla zastavit práci nejpozději v 18 m, protože podle §17 vyhlášky ČBÚ č. 55/1996 Sb. je vedení podzemního díla dovoleno, je-li zpracována a doplňována geologická dokumentace, která zajišťuje dostatečné informace o geologických poměrech, ve kterých má být dílo vedeno a tam, kde se v průběhu výstavby nepotvrdí předpokládané geologické poměry, se před dalším ražením musí provést dodatečný geologický průzkum. Prováděcí firma tedy měla nejpozději v 18 m kontaktovat odpovědného řešitele geologických prací z oboru hydrogeologie který geologickou dokumentaci pořizoval a buď další stavbu provádět po zaevidování geologického průzkumu v Geofondu pod jeho vedením jako průzkumnou šachtici, anebo vyčkat, až necháte pod jeho vedením vyhloubit průzkumný vrt, který by geologické poměry ověřil. Pokud je nyní dílo zastaveno v hloubce 30 m, bude muset být projekt průzkumného vrtu zaslán k vyjádření na Krajský úřad nejméně 30 dní předem, neboť se bude jednat o vrt hlubší než 30 m. Krajský úřad se k zaslanému projektu vyjádří do 30 dnů. Orgánem dohlížejícím na dodržování báňských bezpečnostních předpisů je příslušný obvodní báňský úřad, kterému měla prováděcí firma zahájení i přerušení prací ohlásit předem a kterému bude muset být ohlášeno také případné provedení průzkumného vrtu hlubšího než 30 m.

Ráda bych využila možnosti zeptat se na problém s vrtáním studny. Zajímalo by mě, kdo je finančně zodpovědný za to, když se po vyvrtání studny nenajde voda nebo jen malé množství. Je to zhotovitel - odborná firma, která toto provedla a dala také zprávu nebo objednatel? Musí být předem podepsána nějaká smlouva, kde se tento problém stanoví, nebo stačí jen doklad o zaplacení a zpráva nebo jen zpráva bez jakéhokoliv dokladu nebo faktury o zaplacení?

Neexistuje podzemní instalatér, který by byl schopen k Vám na pozemek podzemní vodu v potřebném množství a kvalitě dovést. Protože skutečné vodní poměry lze ve většině případů zjistit teprve po vyhloubení díla, je riziko na objednavateli a ostatní zúčastnění mohou za neúspěch odpovídat jedině v případě, že se dopustili takové závažné chyby, která ho přímo zavinila. Pokud se studna neprovádí načerno, ale podle platných předpisů, tak musí mít svého projektanta a odpovědného geologa a vrtař odpovídá jen za to, že buď postupoval podle schválené projektové dokumentace stavby studny, zpracované autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, anebo podle schváleného projektu geologického průzkumu vypracovaného odpovědným řešitelem geologických prací a pod jeho vedením. Jestliže vrtař hloubil vrt, aniž by některá z těchto dokumentací existovala, jedná se o stavbu provedenou bez povolení, za kterou může dostat pokutu až 500 tis. Kč a stavebník až do 100 tis. Kč a stavební úřad musí zahájit řízení o odstranění nepovolené stavby. Pokud ale byl vrt prováděn podle schválené dokumentace, tak záleží na tom, jakým způsobem:

                1. Studna byla prováděna jako předem povolené stavební dílo. Pak jsou 3 možnosti:

                        a) autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby měl za to, že jsou místní hydrogeologické podmínky tak jasné, že k vyhotovení dokumentace nepotřebuje geologický průzkum a odpovědný řešitel geologických prací se na základě předložené dokumentace vyjádřil pouze k žádosti o povolení odběru podzemní vody, že negativně neovlivní na vodu vázané ekosystémy a okolní studny. Pak by mohl za neúspěch odpovídat autorizovaný inženýr.

                        b) autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby vyprojektoval studnu až po vyjádření odpovědného řešitele geologických prací, ale z nějakých důvodů ho nerespektoval a právě to nejspíš způsobilo nedostatečnou vydatnost studny – za neúspěch by mohl odpovídat autorizovaný inženýr.

                        c) autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby vyprojektoval studnu až po vyjádření odpovědného řešitele geologických prací a přesně se držel jeho pokynů. Odpovědný řešitel geologických prací měl za to, že jsou místní hydrogeologické podmínky tak jasné, že není třeba provádět geologický průzkum a že není pochyb, že studna vyprojektovaná podle jím doporučených parametrů bude mít dostatek vody. V tom případě by mohl za neúspěch odpovídat odpovědný řešitel geologických prací pokud neprokáže, že se právě jen v daném místě okolní dokonale prověřené hydrogeologické poměry markantně mění.

                2. Vrt byl prováděn jako průzkumné dílo hydrogeologického průzkumu s tím, že při předpokládaném úspěchu bude požádáno o územní a vodoprávní rozhodnutí, že se stane jímací částí studny. V tom případě je negativní výsledek vrtu výsledkem geologického průzkumu, který jste si objednala. Vrtař může nést odpovědnost jedině tehdy, jestliže zjevně nepostupoval podle pokynů odpovědného řešitele a jím zpracovaného průzkumu geologických prací a odpovědný řešitel geologických prací by mohl za neúspěch odpovídat jedině v případě, že by se dopustil prokazatelně nějakého závažného profesního pochybení, což by zřejmě musel zhodnotit jiný držitel tohoto oprávnění, nebo soudní znalec. V každém případě se náhrada škody řídí občanským zákoníkem a o náhradě škody musí rozhodnout soud.


V roce 2007 jsem žádal jednu firmu o vyvrtání studně. Firma přijela a po několika pokusech mi sdělila , že mi jí nevyvrtají, jelikož je tam všude jíl a proto je potřeba jiné technologie než mají oni. Požádal jsem tedy o vyvrtání studně další firmu, která provedla vrt ražením. Osadila ho v celé délce 28 m šedou plastovou rourou o průměru 160 mm. Následně vyzkoušela vydatnost a tím její práce skončila. Já jsem si nechal studni cca 1,5m od povrchu zaskružit a do vrtu jsem koupil provizorní čerpadlo. Po celou dobu stavby rodinného domu jsem ze studně čerpal a vše bylo v pořádku až do 28.10.2009 kdy do vrtu mělo přijít nové čerpadlo a voda se měla zavést do RD. Při vytahávání provizorního čerpadla jsem zjistil společně s instalatérem, že vrt je v 9 metrech od terénu promáčklý a tím pádem se nám ani nepodaří čerpadlo vyndat z vrtu, jelikož skulinka v promáčknutí má tak průměr hadice, která vedla z čerpadla (cca 4cm). Zavolal jsem tedy firmu která vrt zhotovila. Zástupce firmy přijel a oznámil mi že za to nemůže, to že nemohl nikdo vědět. Nabídl mi že buď mi vrátí 30 000 Kč ( pořizovací cena byla 50 000 Kč) nebo vyvrtá vedle za 20 000 Kč studnu novou (tj. údajně za poloviční cenu, normálně bych prý platil 40 000 Kč). Dá tam opět plastové roury (ale nějaké modré prý mají silnější stěnu ale o půměru už jen 125mm ). Podle jeho slov je tam studna déle než dva roky a tudíž se na to záruka nevztahuje. Prý není charita a nemůže to celé na své náklady opravovat a když bude chtít, nemusí se o to vůbec zajímat, jelikož je to dle jeho názoru po záruce, která prý činní 2 roky (smlouva s nimi ale sepsaná žádná není, jediné co máme v ruce je Závěrečná zpráva pro studnu s datumem 21.2.2008 ve které je napsáno že studna byla provedena podle platné normy ČSN 755115 a stavební povolení s datumem 14.11.2007 a doklad o zaplacení z července 2007). Co mám dělat? Měla by se na tohle vztahovat záruka delší?
Konstrukce vrtu a materiál jeho zárubnice nevyhovuje obecným podmínkám pro výstavbu studní, takže se mohlo jednat o nepovolenou stavbu studny nějak pokoutně dodatečně zlegalizovanou, při které máte máslo na hlavě i Vy. Pokud by to byl průzkumný vrt, tak by jeho projektování, provedení a vyhodnocení musel řídit a za ně odpovídat odpovědný řešitel hydrogeolog (s projektem průzkumného vrtu, s řízením průzkumných prací a jejich vyhodnocením, anebo alespoň s vyjádřením k žádosti o povolení k odběru podzemní vody) a nejméně jednou autorizovaný inženýr pro obor vodohospodářských staveb (nikdo jiný nesmí vypracovat zákonem stanovené dokumentace pro územní a vodoprávní řízení). Pokud byla stavba studny řádně povolena ještě před jeho zhotovením jako stavba bez hydrogeologického průzkumu, tak můžete žádat náhradu škody buď na firmě, že se nedržela schváleného projektu, anebo na projektantovi. Je třeba se obrátit nejprve na soudního znalce a potom na soud. Seznam soudních znalců mají na každém obvodním soudě. Pokud byla studna vybudována jako stavba, tak by měla mít 5 let záruky.

 Zadal jsem realizaci vrtané studny jedné studnařské firmě.Ptal jsem se předem, jestli mají oprávnění k hydrogeologickým pracím. Byl jsem ujištěn že ano. Našli vodu a později dodali hydrogeologický posudek a projekt studny. Projekt posvětil svým kulatým razítkem se státním znakem autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby a úředníkům stačil k vydání veškerých povolení. Asi po týdnu voda téměř přestala téct i když jsem čerpal podle pokynů studnařů. Až pak jsem z projektu vyčetl, že mají pouze oprávnění k pracím prováděným hornickým způsobem. A jak jsem se dozvěděl, toto oprávnění není oprávněním provádět hydrogeologický průzkum. Problém je v tom, že vrt provedla firma, která s výše uvedenou firmou jen spolupracuje a autoři projektu a posudku zajišťovali pouze stavební dozor. Ani jedna z firem se teď nemá k tomu, aby problém vyřešila. Proto by mě zajímalo: 1.Legálnost projektu a posudku. 2. Otázka stavebního dozoru a odpovědnost.

Podle vodního zákona se musí k povolení k nakládání s vodami vyjádřit hydrogeolog s osvědčením odborné způsobilosti od Ministerstva životního prostředí. Odpovědnost konkrétní osoby bude samozřejmě záležet i na formulaci tohoto vyjádření, vycházejícího ze stávající geologické prozkoumanosti. V zásadě ale toto vyjádření směřuje pouze k tomu, aby dílo nepoškodilo vodní poměry. Něco jiného je Závěrečná zpráva hydrogeologického průzkumu. Ten musí být zaevidován v Geofondu a je jím průzkumný vrt vyprojektovaný, provedený a vyhodnocený za přímého řízení odpovědným řešitelem, který odpovídá za kvalitu jeho provedení. Jeho případný negativní výsledek je výsledkem geologického průzkumu jako přírodní fakt o který se nelze soudit. Bylo by ho možné napadnout pouze v případě, že by závěrečná zpráva udávala kladný výsledek a pak se ukázalo, že ve vrtu není voda. Rovněž v případě, že projektant považoval území za tak dostatečně hydrogeologicky prozkoumané, že na něm považoval za možné vyprojektovat bez hydrogeologického průzkumného vrtu přímo stavbu studny, tak to bylo na jeho vlastní odpovědnost. Obraťte se na nějakou blízkou odbornou hydrogeologickou firmu, aby Vám udělala odborný posudek. Pokud jste z Prahy, nebo Středočeského kraje, anebo pokud se ve Vašem bližším okolí žádná hydrogeologická firma nenachází, můžete využít nabídky našich prací na webu http://www.geolog.cz/hydrogeolog , kde najdete i ceník, anebo se s námi spojte na mailové adrese info@aazzet.cz . Jinak můžete zkusit nějakou hodnověrnou hydrogeologickou firmu z webu http://www.geolog.cz/geologie .

Zpět na dotazy o podzemní vodě a studnách