STUDNY.infoA až Zet RNDr. Petr Čížek vrty studny hydrogeologie

 Informační server pro studny klasické i vrtané a pro vrty pro  tepelná čerpadla systémů země voda a voda voda. Odborné informace z oboru podzemní voda, studny, vrty, vrtané studny, hledání vody a likvidace srážkových vod a odpadních vod z ČOV vsakem.

      Potřebujete nějaké informace ? O studních, podzemní vodě anebo vrtech ?
  
Podívejte se na to co jsme Vám již odpovídali a pokud tam nenajdete odpověď, zeptejte se nás sami !   

aktualizováno dne

8.2.2017

Kontakt redakce

Připravili jsme pro Vás seznamy doporučených spolehlivých firem, 

jejichž odpovědní řešitelé se nám písemně zavázali, že  garantují provádění prací podle metodik vydaných Českou asociací hydrogeologů ČAH. 

U každé zařazené firmy je uveden její odpovědný řešitel  - držitel osvědčení o odborné způsobilosti vydané ministerstvem, který je členem České asociace hydrogeologů. Svým podpisem se zavázal, že bude při řízení hydrogeologických prací postupovat podle metodických pokynů Asociace a podle §3 zákona č. 62/1988 Sb. (geologický zákon) za ně odpovídá

geologické firmy

na webu

geolog. info

zeměvrtné firmy

  a studnaři

 na webu

vrty. info


 

CHCETE  MÍT  TAKOVOUTO  "studnu"  ?

 

NE ?

 

TAK POŽADUJTE

STUDNU PODLE NORMY  !

 

Pro studny platí závazná ČESKÁ technická norma ČSN 75 5115.  Ve znění z června 2010 předepisuje  minimální průměr  vrtů a zárubnic a těsnění proti mělčí podzemní vodě. Oproti normě z roku 1993 přinesla i další podstatné změny ...více zde  

VYBERTE SI FIRMU, KTERÁ PRACUJE PODLE METODIKY 

České asociace hydrogeologů (ČAH) 

Geologické firmy na geolog. info       Vrtné firmy a studnaře na  vrty. info 

Česká asociace hydrogeologů (ČAH)  je profesní organizací odborníků v hydrogeologii a členem Unie geologických asociací (UGA).  Ze svých řad navrhuje ministerstvu odborné garanty, posuzující odbornou úroveň dosavadních prací uchazečů o vydání osvědčení odborné způsobilosti.

 

Při rozporných závěrech  hydrogeologických posudků žádejte, aby správní orgán nařídil  vypracovat rozhodčí posudek odbornou komisí  ČAH ! 

 

Máte nějaký dotaz ?  

Co jsme odpovídali na některé konkrétní dotazy  :

Dotazy spíše právní : Sousedské spory Jiné vodoprávní problémy Spory s dodavateli  Poplatky za odběr podzemní vody 

Zřízení a změny studny právně : Zřízení a změny studny Zrušení studny Legalizace nepovolené studny 

Zřízení a změny studny technicky : Hledání vody a čerpací zkoušky Zřízení nebo prohlubování studny Jaký typ studny zvolit 

Provozní režim studny : Čerpání a nedostatek vody Kvalita vody Konstrukční problémy

Jiné dotazy : Odborné pojmy Vsaky dešťových vod a domovní čističky Povolování zvláštních prací Jiné technické problémy

Týká se to nějakého konkrétního pozemku ?

Potom musíte využít naší levné placené IT informace, protože nejprve musíme zjistit v archivu Geofondu České geologické služby ze starších průzkumných prací místní geotechnické a hydrogeologické poměry. 

Poskytujeme rychlé informace o hydrogeologických poměrech pozemků, návrh řešení a vodoprávní pomoc.

Co by měli vědět zájemci o studny a zájemci o vrty pro tepelná čerpadla :

Základní pojmy Chci studnu, čím začít ?  Hledání vody a pramenů  Záruka na studnu  Studnu, nebo vrt ?  Jaké jsou druhy vrtů  ?   Správná konstrukce studny  Jak je to s povolováním studní ? Jak je to s povolováním vrtů pro tepelná čerpadla ? Obecné požadavky na výstavbu studní, ztráta vody, vzájemné ovlivnění 

Metodický pokyn pro povolování vrtů pro tepelná čerpadla stavebními a vodoprávními úřady.

Podkladem musí být vždycky hydrogeologický průzkum. Požadavky na hydrogeologický průzkum  a postup při povolování obsahují přílohy Metodického pokynu. Metodický pokyn je společným stanoviskem Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí ze dne 13.01.2014. Je na oficiálních stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR. 

Propojení na oficiální úřední stránky :

Seznam odborně způsobilých osob z oboru hydrogeologie

Výklady legislativní komise MZe ČR na úseku vodního hospodářství

Některé tématické odborné články :

Výpočet nutného odběru vody ze studny a jeho rozepsání do žádosti o povolení k nakládání s podzemními vodami - z portálu TZB

Nejsilnější pramen

Zámecká studna v Lánech

Vlastnosti vrtů pro tepelná čerpadla - z portálu TZB

Důsledek marketingu pro tepelná čerpadla země voda – zhoršování vlastností tepelných vrtů - z portálu TZB

 

UPOZORNĚNÍ :

Od 1.1.2013  musí majitelé okolních studní vyřešit své námitky proti povolení nové studny již při územním řízení. Po velké novele stavebního zákona  mohou být účastníky řízení vodoprávního řízení o povolení stavby studny již jen v otázkách, které se týkají přímo stavební činnosti (dovozu materiálu, pojíždění techniky, prašnosti, hluku, dočasného poklesu hladiny podzemní vody apod.). Mezi taxativně vyjmenovanými účastníky řízení o povolení k odběru podzemní vody nejsou již od srpna 2010, od novely vodního zákona.

Nová norma ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod stanoví od  února 2012 rozsah a způsoby provádění geologického průzkumu pro vsakování srážkových povrchových vod, postup a příklady výpočtů vsakovacích zařízení.

Pro vsakování odpadních vod vydalo MŽP ČR metodický pokyn.

Pro vydání povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních (včetně rozstřiku) je nezbytným podkladem vyjádření osoby s  odbornou způsobilostí. Metodický pokyn předepisuje jeho povinný rozsah.

Server soustřeďuje jinak obtížně dostupné informace pro zájemce o studny a vrty.Vydává Agentura A až Zet® - RNDr. Petr Čížek. Kontakt na redakci info@studny.info.   A až Zet® je ochranná známka zaregistrovaná Úřadem pro ochranu průmyslového vlastnictví. © RNDr. Petr Čížek a autoři  publikovaných příspěvků. All rights reserved.